Защита на личните данни

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД

  I. Общи положения

 1. Настоящата информация конкретизира условията и реда за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).
 2. Основната цел на информацията е осигуряване на защита на лицата в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство, или на актове на Европейския съюз, станала им известна при/или по повод изпълнение на трудовите, или служебните им задължения, или в друг работен контекст.
 3. УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД е задължен субект по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН. В болницата е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в лечебното заведение, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията, възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация, и дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигналите и за по-нататъшни разследвания.
 4. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.
 5. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал; на лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането; и на юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.
 6. Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:
  • работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД;
  • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД;
  • доброволец или стажант в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД;
  • член на управителен или контролен орган на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД в качеството й на търговско дружество;
  • лице, което работи под надзора или ръководството на изпълнители, подизпълнители или доставчици на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД;
  • кандидат за работа в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
  • работник или служител на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
  • всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
 7. Служител по чл. 14 от ЗЗЛПСПОИН, отговарящ за разглеждането на сигнали в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, е длъжностното лице по защита на данните.
 8. Предоставянето на лични данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето им и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала съгласно чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.
 9. II. Подаване на сигнали

 10. В УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал (писмено или устно) до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.
 11. Сигналите се подават до служителя по т. 7, отговарящ за разглеждането на сигнали, както следва:
  • писмено на адрес: гр. София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6, като за подаване на писмен сигнал може (не е задължително!) да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. В този случай е необходимо да попълните Част I – V включително и положите саморъчен подпис.
  • чрез пратка по пощенски оператор, адресирана до служителя по т. 7, като в този случай е необходимо сигналът да е саморъчно подписан.
  • чрез електронна поща: dpo@sbaloncology.bg, като може (не е задължително!) да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. В този случай е необходимо да попълните Част I – V включително, а формулярът се подписва от подателя с квалифициран електронен подпис (КЕП).
  • устно, чрез телефон (02) 80 76 211, в рамките на установеното работно време на лечебното заведение. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
  • по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок по телефона или електронната поща, посочени по-горе, в рамките на установеното работно време на болницата.
 12. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни, или да предоставят допълнителна информация.
 13. Последващи действия

 14. За регистрирането на сигнали се използва формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни, който съдържа следните данни:
  • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес (ако има такъв);
  • имената на лицето, срещу което се подава сигнала, и неговата месторабота, когато сигнала се подава срещу конкретни лица, и те са известни;
  • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението (ако такова е извършено), описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  • дата на подаване на сигнала;
  • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
 15. В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.
 16. Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.
 17. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.
 18. Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
 19. Обработване на лични данни:
  • Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на ЗЗЛПСПОИН, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз - в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.
  • Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.
 20. Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии:
  • времето за извършване на проверката по сигнала;
  • времето, необходимо за по-нататъшни разследвания;
  • времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.
 21. IV. Заключителни разпоредби

 22. Централен орган за външно подаване на сигнали е Комисия за защита на личните данни. Адрес: гр. София, п.к.1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 23. Тази информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, е утвърдена със Заповед № З-369/23.10.2023 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД.
 24. Тази информация се предоставя на интернет страницата на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, както и на видно място в администрацията на болницата, съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.
нагоре