Амбулаторни и клинични процедури

Клинична процедура


Клинична процедура
03 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене"
04 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене"Амбулаторна процедура


Амбулаторна процедура
04 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия - за възраст над 18 години
05 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания - за възраст над 18 години
06 Системнолекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания - за възраст над 18 години
07 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания - за възраст над 18 години
08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия - за възраст над 18 години
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика - за възраст над 18 години
17 Диагностика и лечение на еритродермии - за възраст над 18 години
18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност - за възраст над 18 години
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия -за възраст над 18 години
26 Амбулаторни хирургични процедури - за възраст над 18 години
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт - за възраст над 18 години
35 Сцинтиграфски изследвания
36 Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)
37 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер
38.1 Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от 330
44 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата-за възраст над 18 години
99 АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ..."
нагоре