Проф. д-р Елена Пиперкова, д.м.н.

Проф. д-р Елена Пиперкова, д.м.н.

Проф. д-р Елена Пиперкова, дм, дмн е завършила медицина в Пловдив с Хипократов медал. Има 3 медицински специалности –Нуклеарна медицина, Лъчелечение и Онкология.

 • Защитава дисертация по проблема на рака на хранопровода и кардията с научна и образователна степен „доктор” през, с лично изобретение и внедрен метод.
 • От 1987 г. започва работа като научен сътрудник в Националния онкологичен център (НОЦ),  от 2008 година - Университетска УСБАЛО-ЕАД, София.
 • Доцент (научен сътрудник II ст.) е от 1997 г.
 • Защитава втора докторска дисертация за нуклеарно-медицинските диагностични възможности и ПЕТ/КТ при рак на млечната жлеза с научната степен „Доктор на медицинските науки”.
 • Професор през  2009 г.
 • Началник Отделение по нуклеарно-медицинска диагностика „ин виво“ и Началник Клиника по Нуклеарна медицина от 2002 година.
 • Научен секретар по учебната и научна дейност - началник направление „Учебна и научно-изследователска дейност” в УСБАЛО - от 2001 до 2012 година, независимо от позицията и работата в Клиниката по Нуклеарна медицина.
 • Над 280 научни труда, с  над 200 цитирания.
 • Дългосрочни специализации и работа, предимно в областта на  нуклеарната онкология в Клиниката по нуклеарна медицина, ръководена от проф. К.Е. Britton в Лондон, Великобритания, по клинично приложение на ПЕТ в Клиниката по нуклеарна медицина, ръководена от проф. D. Slosmsn в Женева, Швейцария и по приложение на ПЕТ/КТ в клиничната онкология в Клиниката, ръководена от проф. H. Abdel-Dayem в Ню Йорк, САЩ, по проекти на ЦЕРН в Женева за нови радиофармацевтици и в изготвяне на Проект за Център по Адронна терапия в София за Балканите.
 • Участвува в краткосрочни специализации и работни срещи в редица европейски страни. Член на Европейската Асоциация по Нуклеарна медицина (ЕАNM), ESMO, BUON, Българската асоциация по радиология, по Нуклеарна медицина и др.
 • Член на редакционната колегия на списания „Ренгенология и Радиология”, „Онкология”, „Hellenic J Nuc Med., „World J Nuc Med”, Nuc Med Review и др.
 • Рецензент на ЕANM и в редица български и чуждестранни научни списания
 • Президент на Българското дружество по Нуклеарна медицина до 2013 година, а Почетен президент на БДНМ от 2013.
 • Национален делегат в UEMS/EBNM.
 • Получавани отличия и награди.
 • Учебно-преподавателска дейност: Университетски преподавател на студенти по нуклеарна медицина и онкология, ръководител на специализанти и успешно преминаващи защита докторанти, член на научни жури, научен съвет по онкология, онкологични комитети и експертни бордове.

Тази дейност е с утвърдени традиции и може да се представи в следните направления:

 • Преподаване по нуклеарна медицина на студенти по медицина от ІV-ти курс на Медицински факултет на СУ ”Климент Охридски”.
 • Хонорован професор-преподавател на студенти от ІІІ-ти и оV-ти курс на Медицински факултет
 • Лекции по нуклеарна онкология на основния курс за специалност "Онкология";
 • Основен курс по "Нуклеарна медицина";
 • База за СДО по специалности (А): Нуклеарна медицина и Медицинска онкология, както и по специалност (Б) – Обща онкология;
 • База за обучение по договори с Техническия университет от 1994 година и др.
 • Индивидуално обучение на лекари, физици, химици или технолози по нуклеарна медицина, нуклеарна онкология.
 • Тематични лекции на курсове за повишаване на квалификация на лекари в диагностиката на различни нозологични единици;
 • Лекции по нуклеарно-медицинска диагностика за медицивски сестри с онкологична насоченост, специалисти по здравни грежи и медицински мениджмънт.
 • Обучение, практически стажове и ръководство на дипломни работи на бакалаври по радиохимия към Химическия факултет на СУ”Климент Охридски”.
 • Обучение на докторанти.

Новини

нагоре