Новини

Tазови оперативни интервенции с използване на нови технологии

Tазови оперативни интервенции с използване на нови технологии

20 Ноември 2016, Неделя

 Професор Красимир Нейков, дм

Урологична клиника, СБАЛ по Онкология

Тазовата хирургия при онкологични заболявания изисква дългогодишна практика и натрупани практически умения. От анатомична гледна точка близостта на простатата и пикочния мехур с другите органи в таза при мъжа и жената налага на хирурга прецизност в оперативната техника. Отговорността на опериращият се засилва и от богатото кръвоснабдяване в тази област, наличието на нервни окончания и плексуси, чието запазване осигурява жизненоважни функции на органите в тази област. Близките анатомични взаимоотношения с ректум, матка и влагалище налагат добро познаване на анатомичните граници с оглед намаляване на интраоперативните усложнения. Извършването на оперативни интервенции като радикална простатектомия, радикална цистопростатектомия, предна и тотална тазова евисцерация, както и премахването ен блок на матка и предна стена на влагалище изискват не само класическо инструментално изпълнение. Напоследък се налагат по-съвременнни методики за отпрепариране на тъканите и екзактно кръвоспиране, които значително намаляват оперативното време и кръвозагуба, без това да повлияе на онкологичните резултати.

През последните няколко години в урологичната практика навлязоха различни системи основно свързани с технологии за едновременно прерязване и коагулиране на кървящите съдове. Добре познати са системите „Лигашур”, „Тъндърбийт ” и „Форстриад”. Системата „Лигашур” се използва в урологична клиника от около 5 години. От около 2 години се използва ултразвуков апарат за отворени оперативни интервенции система „Тъндърбийт”.

Тъндърбийт комбинира ултразвук с биполярна енергия, които работят в синхрон. Челюстите на инструмента позволяват равномерно разпределяне на налягането върху тъканите и разпределяне на отделяната сила за разделяне и коагулиране на тъканите.

Намалената оперативна кръвозагуба и оптимално зрително поле върху оперативното поле позволяват безпроблемно отстраняване на тъканите в искания обем. Прецизната ултразвукова технология позволява анатомично отпрепариране на тъканите и предпазване на жизненоважните структури. Бързото навлизане в зоната за операция с минимална кръвозагуба води до значително намаляване на оперативното време. Това прави инструмента един от най-ефективните за момента, използвани в съвременната хирургия. 

Предимствата на тази система са следните:

• Бързо рязане и прецизна дисекция на подлежащите тъкани, което се дължи основно на ултразвуковата енергия, подавана на върха на инструмента.
• Подобрено коагулиране на кървящите съдове, за което основно значение има биполярната енергия.

Комбиниране на рязане и коагулация по едно и също време на съдове до 7 мм в диаметър. 

При необходимост може само да се прерязват или коагулират съдовете с натискане на два бутона на дръжката на инструмента

Минимално предаване на топлинна енергия на околните тъкани

Досега в клиниката по урология са извършени 190 оперативни интервенции в малкия таз за период от 5 години. Най-голям процент от тях са радикалните цистопростатектомии при инвазивен карцином на пикочния мехур – общо 103. Радикалните простатектомии при карцином на простатата са общо 87 за този период. Възрастта на болните, при които е използвана едната или друга технология е между 52-79 години. При болните с карцином на простатата стадият предоперативно е определен като Т2Н0М0 при 37 болни, а при останалите 45 – като Т3-Т4НхМ0. При 5 болни са установени клинично увеличени тазови лимфни възли, което се потвърждава и от хистологичния резултат. Оперативният разрез е срединен под пъпа при радикалните простатектомии и долна срединна лапаротомия малко над нивото на пъпа при болните с карцином на пикочния мехур, подложени на радикална цистопростатектомия. При карцином на пикочния мехур задължително се отстранява зоната на урахуса с прилежащият перитонеум, като отстраняването продължава като триъгълник с основа към зоната на външните илиачни съдове. Отпрепарирането на тъканите до илиачните съдове и встрани до ендопелвичната фасция се извършва само с помоща на високотехнологичната апаратура. След това се продължава с тазовата лимфна дисекция и отстраняването на пикочния мехур и простатата. Не сме използвали досега апаратно лигиране на дорзалния венозен плексус. Във всички описани случаи той се лигира с прошивна атравматична лигатура след прерязване на ендопелвичната фасция до нивото на плексуса. Тазова лимфна дисекция по хода на илиачните съдове и в областта на обтураторната ямка е извършена при всички болни. Основно се използват посочените системи, като в редки случаи се използва лигиране на лимфните съдове с лигатура или хемолок клипсове. За отпрепариране на съдовия педикул на пикочния мехур и простатата са използвани само системите за коагулиране и рязане. В редки случаи се налага отделно лигиране с копринена лигатура на вътрешната илиачна артерия. Контролният хемоглобин по време на оперативната интервенция показа стойности под 10 гр/л само при 11 болни. Средната кръвозагуба е в рамките на  250-300 мл вкл. цистопростатектомията и кръвозагубата по време на лимфната дисекция.

Не се открива съществена разлика в качеството на коагулиране и рязане при системата Лигашур и Тъндърбийт. Независимо, че ултразвуковата щипка е с по-тънка и финна захващаща повърхност тя позволява много надеждно кръвоспиране, което намалява постоперативната спешност поради хеморагия до нула. Наблюдавали сме две интраоперативни отваряния на предната ректална стена – единият случай с Лигашур, вторият с Тъндърбийт, което наложи сутура на стената на ректума на два етажа.

През последното десетилетие използването на електрохирургични апарати и устройства широко навлезе в почти всички хирургични специалности.  Изследванията показват, че до 18% от хирурзите съобщават за термични увреждания на околните тъкани. В нашата група болни не сме наблюдавали усложнения от термичен характер като некротични постоперативни фистули, както и увреждания на проходимостта на стомашно-чревния тракт от термично засягане на нервните сплетения в малкия таз.

Безопасната употреба на енергийно-базирани хирургични апарати е в ръцете на хирурга. Разбирането механизма на действие на модерните технологии е от фундаментално за хирургичната практика значение. Използването на посочените технологии за рязане и коагулиране на кръвоносните съдове води до по-гладко протичащ постоперативен период, по-бързо възстановяване на оперираните и дехоспитализация.

ЛИТЕРАТУРА:

1.      Fagotti, A. et alRandomized study comparing use of THUNDERBEAT versus standard electrosurgery during laparoscopic radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy for gynecologic cancerJ. Minim. Invasive Gynecol. 21447453 (2014).

2.      Gözen, A. S.Teber, D. & Rassweiler, J. Principles and initial experience of a new device for dissection and hemostasisMinim. Invasive Ther. Allied Technol. 165865 (2007).

3.      Jens J. Rassweiler & Dogu Teber . Advances in laparoscopic surgery in urology

4.      Nature Reviews Urology13, 387–399 (2016).

5.      Porpiglia, F. et alContemporary urologic minilaparoscopy: indications, techniques and surgical outcomes in a multi-institutional European cohortJ. Endourol. 28951957 (2014).

6.      Vilos, G. & Rajakumar, C. Electrosurgical generators and monopolar and bipolar electrosurgeryJ. Minim. Invasive Gynecol. 20279287 (2013).


нагоре