В Клиниката се извършва съвременна имуноморфологична диагностика и диференциална диагностика на предракови и ракови заболявания. Изследват се редица онкогенни протеини, туморни и пролиферативни маркери, определят се HER-2 и хормоналния рецепторен статус при рака на млечната жлеза.

Клиниката по „Клинична Патология“  на  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД  е наследник на създадената през 1958 г. от проф.Райчо Райчев „Секция по патоморфология на туморите“ към Научния институт по онкология.

През годините Клиниката се превръща във водещ център за диагностика на онкологичните заболявания в България. Редовно се провеждат тематични срещи с патолози от страната, организират се семинари и конгреси. Сътрудниците на Клиниката специализират в реномирани онкологични центрове в Германия,Холандия и САЩ.

През 60-те години на миналия век в Клиниката се въвеждат новите хистохимични методи на диагностика, а през 80-години за първи път у нас започва прилагането на имунохистохимичните  изследвания в диагностиката на раковите заболявания.

От средата на 90-те години в Клиниката заседава единственият у нас Диагностичен морфологичен комитет. В състава му са включени изтъкнати български специалисти в областта на туморната патология.

Днес Клиниката по „Клинична патология“ разполага с обновена и модернизирана база. Тя е настанена  в нова постройка, съобразена със съвременните стандарти и изисквания. Клиниката има модерно обзаведена лаборатория по хистопатология със зала за срочни интраоперативни хистологични изследвания и аутопсионна зала, имунохистохимична лаборатория и цитологична лаборатория.

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top