Компютърна томография (скенер)

 

Мамография

 

Ехография

 

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНИЯ:

02/8076 262

 

Отделението работи с направления по Здравна каса (№4) издадени от личния лекар или от специалист със съответния код за изследването. Всички изследвания се провеждат след предварително записване на час по телефона или в Отделението.

Когато не сте осигурени по Здравна каса или друг здравен фонд, можете да заплатите лично цената на изследването по официалния ценоразпис на болницата.  Актуалният ценоразпис можете да прочете на "Регистратурата" или отправете запитване на посочените телфони.

Възможно е когато изследванията се заявяват при заплащане, да се провеждат и без предварително записване и в рамките на работния ден, но само след проведен клиничен преглед и назначаване на необходимостта от изследването от специалист клиницист.

ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Информирани съгласия - формуляри

Тук може да изтеглите и да се запознаете предварително с "Информираното съгласие" , което трябва да прочетете и да подпишете преди провеждане на съответното изследване, след като сте обсъдили с лекарят рентгенолог изложените в това съгласие точки (файловете са в Word  формат):

Важно е да знаете

Извлечение от НАРЕДБА № 27 ОТ 30 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА"
Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г.

Препоръчваме ви да видите филмчето на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБФИ) за рисковете при провеждане на рентгенови изследвания.

ІV. Организация на дейността

 1. Пациентът за изследване или лечение се приема от лекаря, работещ в структурата за образна диагностика въз основа на медицински документи, подготвени и изпратени от лекуващ лекар в лечебно заведение за болнична помощ, от общопрактикуващ лекар или от съответен лекар - специалист в лечебно заведение за извънболнична помощ.

  • Като минимум те съдържат следната информация: име и адрес на лекаря, който е изпратил пациента; трите имена, възрастта, адреса на пациента, диагнозата му и исканото изследване.
 2. В медицинското направление за контрастно образно изследване задължително трябва да има анамнеза за свръхчувствителност или странични явления към контрастните вещества проявени при предходни контрастни изследвания, а при рентгенологично изследване на жени в репродуктивна възраст - датата на последната менструация или информация за бременост.

 3. Лекарят от структурата за образна диагностика, приемащ пациента, определя вида и обема на изследването. Той трябва да разясни на пациента същността на изследването, ползата и рисковете от провеждането му и да получи от пациента информирано съгласие (подписан докумет от пациента с обяснения за ефекта и ползата от изследването). Изискванията за информирано съгласие съответстват на правилата на добрата медицинска практика и са утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 4. Лекарят от структурата за образна диагностика, който приема пациента се осведомява дали жена изпратена за рентгеново изследване е бременна.  В случай, че тя е, рентгеново изследване на (бременна жена) може да се извърши само в случай, че животът и здравето й са сериозно застрашени ако то не се извърши, и ако изследването не може да се отложи за периода след раждането.

  Компютър-томографско или конвенционално рентгеново изследване, обхващащо коремната и тазовата област на жена в репродуктивна възраст, се извършва само в първите десет дни след датата на последната менструация, освен (с изключение на случаите) по спешност.

  При рентгеново изследване по време на бременност или в случай, че такава не може да се изключи, извършващият изследването трябва да документира на кой апарат е направено изследването и данните, чрез които впоследствие може да се изчисли дозата на фетуса:

  • при рентгенография: използвани анодно напрежение (kV), количество електричество (mAs), вид и размер на рентгеновата касета;
  • при рентгеноскопия: използвани анодно напрежение (kV), аноден ток (mA), време на скопия (s), брой на прицелните снимки и данните, при които са направени;
  • при компютърна томография: брой и дебелина на срезовете, експонационни данни.
 5. Лекарят осигурява провеждането на изследването - в което вземат участие и други служители от структурата за образна диагностика, съобразно тяхната специалност и компетентност.

 6. Лекарят съставя окончателните документи (описение, заключение за находката) от проведеното изследване, като по негова преценка то може да бъде обсъдено с лекаря изпратил пациента за изследване.

 7. Извършването на изследванията се контролира от лекар със специалност по образна диагностика, и завършва с писмено тълкуване на получените резултати от него, като образите от изследването се документират на филм в електронен или друг носител.

 8. Лекарят - специалист по образна диагностика, може да препоръчва проследяване, контролни прегледи или други образни изследвания.

 9. Резултатите от извършените изследвания в структурата за образна диагностика трябва да съдържат най-малко следната информация: трите имена и годините на пациента, датата на изследването, вида на изследването, получените резултати от изследването и неговото тълкуване, подпис на лекаря, извършил изследването.

 10. Резултатите от изследванията съгласно правилника за вътрешния ред на лечебното заведение, което е извършило изследванията, се предоставят на:

  • пациентите;
  • съответното отделение или клиника в това лечебно заведение;
  • друго лечебно заведение, съгласно сключения с него договор за извършване на образни изследвания.
 11. Персоналът в кабинетите за образна дианостика, в които се прилагат контрастни вещества, трябва да е обучен за борба със страничните явления.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top