Отделението по образна диагностика към СБАЛО е правоприемник на “Секцията по Рентген диагностика” на Националния институт по онкология (НИО) и Националния онкологичен център (НОЦ) – гр. София, създадени през 1956 година и преобразувани в Отделение по образна диагностика на 01.01.2001 година след структурните промени и длъжностно разписание на СБАЛО-ЕАД.


Мисията на Отделението по образна диагностика е:
Извършване на образни изследвания в областите на специалностите, за които има разрешение за дейност при пациенти с новооткрити онкологични заболявания, подлежащи на диагностициране, стадиране, проследяване и профилактика, както и при всички пациенти с остри и хронични заболявания по принципа на свободния избор.
Прегледи при пациенти насочени от други лечебни заведения за активно лечение, личните лекари и регионалните специалисти по онкология – по принципа на здравното осигуряване и клиничните пътеки.

Мисията на отделението се изразява в повишаване качеството на медицинските дейности, ранното и своевременно поставяне на диагнозата и точно стадиране. Всичко това допринася както за добрата прогноза за самия пациент, така и за успеха на последващата терапевтична тактика  и като цяло до повишаване качеството на живот на пациента и неговите близки.

Всичко това постигаме посредством нашите високо ерудирани специалисти в отделните области, заедно с помощния медицински и немедицински персонал.

ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ, СОБСТВЕНОСТ И РЕГИСТРАЦИЯ

Отделението по образна диагностика е част от Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, регистрирана като еднолично търговско дружество по търговския закон. Едноличен собственик на болницата е Министерството на здравеопазването.

Болницата и съответно Отделението е регистрирана в Районен център по здравеопазване по изискванията на Наредбата за регистрация на лечебните заведения.

СБАЛО е получила разрешение за осъществяване на дейност от Министъра на здравеопазването на основание чл. 47 от ЗЛЗ.

Отделението има разрешение от АЯР за използване на източници на йонизиращи лъчения с Лицензия сер.№- 7056 и регистрационен №03425 за работа с рентгенови уредби.
Отделението разполага с всички необходими сертификати и разрешителни за работа по предмета на дейност, като всички работещи притежават актуални удостоверения за работа в среда с ИЙЛ.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top