Факултативното обучение на студенти по медицина 4-ти, 5-ти и 6-ти курс в Медицински университет – София

Обучението на студенти в рамките на модул по Медицинска онкология към МУ-София е проект на Клуб „Млад онколог”, който бе разработен в 2008 г. с партньори трите клиники по химиотерапия в София, които са част от академичните структури на МУ-София: К-ка по химиотерапия в СБАЛО, К-ка по химиотерапия към „Царица Йоанна” и К-ка по хематология и онкология във ВМА.

Клуб „Млад онколог” изработи програма за факултативно обучение на студенти по Медицинска онкология в МУ-София и бе вписана в Справочника за свободно избираеми дисциплини.

Броят на специалистите по медицинска онкология не отговоря на реалните нужди в страната ни, съобразно броя на онкологично болните. Студентите не се насочват към тази специалност, защото просто не знаят за съществуването й.  Надеждите на Клуба са, че този модул ще популяризира специалността Медицинска онкология сред студентите, които ще могат да направят по-информиран избор по отношение на бъдещото си развитие и кариера.

Лекарите, отговорни за провеждането на семинарните упражнения в клиниката са: д-р Спартак Вълев, д-р Ирина Трифонова, д-р Мариана Атанасова, д-р Виолетка Маринова.

Развитие на докторанти, специализанти и млади учени в областта на медицинската онкологията
Задачи

  1. Да се създадат по-добри условия и да се повиши подготовката на младите хора за решаване на научните задачи в нови и вече започнати докторски програми в областта на медицинската онкологията.
  2. Да се развие научният потенциал в областта на онкологичните изследвания  - експериментални, епидемиологични и клинични, и иновациите в обастта на рака, чрез създаване на възможност за допълнителна квалификация на пост-докторанти, специализанти и млади учени.
  3. Предоставяне на допълнителни средства на докторанти в рамките на нови и започнали вече докторски програми за осъществяване на научните цели и задачи.
  4. Подкрепа в подготовката на дисертационни трудове
  5. Подпомагане на посещението и участието в международни научни форуми; подпомагане за научен обмен и участие в практическа и експериментална дейност във водещи научни центрове.

Целева група за обучение

  • редовни и свободни докторанти
  • пост-докторанти
  • провеждащи своето обучение
  • специализанти
  • млади учени

Клиниката по химиотерапия е водеща в лечението на онкологичните заболявания. Целта  на програмата е да се подпомогнат докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени по пътя на тяхното научно-професионално израстване. Това ще доведе до  изграждане на специалисти със способност за работа в научна среда на международно ниво, способни да работят самостоятелно в научно и практическо отношение, да търсят и внедряват иновативни научни технологии, да обменят научна информация.

Ефектът на това обучение ще се изрази в създавене на високо квалифицирани медицински онколози. Те от своя страна ще създадат приемственост и ще поставят началото на продължителен и устойчив процес на подпомагане на следващите поколения млади учени в областта на онкологията.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top