IglikaMihailovaПроф. д-р Иглика Михайлова, дм

Началник отделение по перкутанно лъчелечение

Завършва Медицина 1995 г. в Mедицински университет - Плевен.

Придобива специалности: Лъчелечение 2002 г., Онкология 2005 г. и Здравен мениджмънт 2013г.

През 2013 г.  защитава дисертационен труд на тема:

Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален карцином -  самостоятелно или едновременно с химиотерапия

Специализира в Безансон - Франция 1999 г. и по линия на Международната Агенция по Атомна Енергетика в Прага – Чешка република през 2009 г.

Посещавала е курсове на ESTRO в Словакия, Русия, Чехия, Сърбия и курсове по Онкология на Prime- Oncology в Германия, Белгия, Франция, Австрия.

Участва в редакционния съвет на „Reports of practical Oncology and Radiotherapy”.

Има 111 научни публикации в български и международни научни списания и 120 участия с доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми.

Членува в следните научни и професионални организации:

  • Българско Онкологично Национално Дружество
  • Българска Национална Асоциация по Онкология
  • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
  • Гилдия на лъчетерапевтите в България.

 

- Лекционен преподавател на рентгенови лаборанти от Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София, от 2005 до момента

- Лекционен преподавател на лекари специализиращи „Лъчелечение”

- Хоноруван преподавател в МУ – Пловдив – от 2016 г. до момента

Участва в експертния борд за написване на Национални ръководства за лечение на колоректален и анален карцином през 2011 и 2016 г. и през 2018 г. в Национално ръководство при карцином малечната жлеза.

Проф. д-р И. Михайлова е член на Регистъра на академичния състав на Р България за участие в научно жури при защита на докторанти и заемане на академични длъжности.

Научен ръковдител е на 1 докторант.

В Ръководствата по "Онкология" е съавтор по проблемите на карциномите на гастро-интестинални тумори, рак на млечната жлеза и белия дроб.

Области на научна и професионална дейност

  • Предоперативно лъче-химиолечение при рак на ректума и ануса
  • Лъче-химиолечение при: карциноми на женски гениталии, глава и шия, пикочен мехур
  • Лъчелечение на тумори на белия дроб
  • Прилагане на съвременни техники за конвенционално лъчелечение и радиохирургия

Консултативен ден: всеки понеделник, сряда и петък от 08-14ч. в Клиниката по Лъчелечение на УСБАЛО-ЕАД, София, ул. "Пловдивско поле" 6.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top