Основни дейности:

Отделението по гръдна хирургия в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД  София е едно от водещите звена по гръдна хирургия в нашата страна, което има за предмет на дейност хирургичното лечение на пациенти с белодробен карцином и други торакални тумори. В това си качество отделението влиза във взаимоотношения с цялостната онкологична и пневмофтизиатрична мрежа в страната, която изпраща пациенти в клиниките по гръдна хирургия, т.е. представлява част от една национална система.

Основните дейности, които се извършват в отделението са:

Високоспециализирана диагностична дейност

 • клинични прегледи
 • иглена и “режеща” биопсия на периферни лимфни възли
 • иглена и “режеща” биопсия на тумори на гръдната стена
 • хирургична биопсия на периферни лимфни възли
 • хирургична биопсия на процеси на гръдната стена
 • диагностични плеврални пункции
 • иглени биопсии на плеврата
 • трансторакални иглени и “режещи” биопсии под рентгенов и ехографски контрол
 • трансторакални иглени и “режещи” биопсии под КТ-контрол

Професор Калайджиев

Оперативна дейност (основна дейност на отделението)

 • белодробни резекции
 • разширени белодробни резекции
 • операции при тумори на медиастинума
 • операции при тумори на плеврата
 • операции при тумори на гръдната стена
 • открити белодробни биопсии
 • експлоративни торакотомии
 • медиастиноскопии и медиастинотомии
 • стернотомии и двустранни белодробни метастазектомии
 • неонкологични гръдни операции

Области на приложение:

Д-р Ценков

 • тумори на белите дробове
 • тумори на плеврата
 • тумори на медиастинума
 • тумори на гръдната стена
 • заболявания на лимфната система
 • метастатични процеси в гръдния кош
 • неонкологични заболявания

Консултативна дейност

 • консултации в амбулаторния кабинет на отделението
 • консултации на пациенти, стационирани в други звена на болницата
 • консултативна дейност в “Диагностично-консултативен комитет по белодробни тумори”
 • консултации за други здравни заведения

Д-р Цонев

От всички изброени дейности най-голямо внимание заслужава работата на екипа на отделението в “Онкологичен комитет по белодробни тумори”. Всички лекари в отделението участвуват в него, а  негов председател е проф. Г. Калайджиев. Освен тях, в комитета участват химиотерапевти, лъчетерапевти, бронхолог, рентгенолог, патоморфолог.

По своята същност диагностично-лечебния комитет представлява уникална система за осигуряване и контрол на качеството на диагностиката и лечението при болните с тумори на белите дробове. На ежеседмичните заседания на комитета водещи специалисти в онкологията обсъждат всеки пациент, на който предстои лечение в отделението и който е преминал оперативно лечение. Процесът на диагностика, стадиране и определяне на лечебната стратегия се подлага на много строг контрол от комитета и се съобразява с правилата за добра медицинска практика и съществуващите стандарти в онкологията. Работата на Онкологичния комитет е една от най-ценните традиции, създадени в онкологичната мрежа, и изисква сериозни усилия за нейното съхраняване и обогатяване.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top