О Б Я В А

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с Приложение № 1, открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготраен актив – недвижим имот, при следните условия:

І. Описание на обекта:

Отдаване под наем на 6 /шест/ броя позиции – площ с размер 1,5 /едно цяло и пет десети/ кв. м., всяка от тях предназначена за монтаж на един автомат за топли напитки и/или на един автомат за закуски и напитки на самообслужване, разположени съответно три броя на първи етаж, и по един брой на втори, трети и четвърти етаж в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология “Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6.

ІІ. Начална наемна цена и стъпка на наддаване:

Началната наемна месечна цена на една позиция площ с размер 1,5 /едно цяло и пет десети/ кв. м., предназначена за монтаж на един автомат за топли напитки и/или на един  автомат за закуски и напитки на самообслужване, е 230 /двеста и тридесет/ лв. без включен ДДС. Началната цена за определените 6 /шест/ броя позиции площи, предмет на договора за наем, е 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ лв. без включен ДДС.

Цената е определена в съответствие с чл. 29, ал. 3 от ППЗПП.

Стъпката на наддаване е 10 /десет/ лв. за една позиция площ с размер 1,5 /едно цяло и пет десети/ кв. м.

ІІІ. Вид на търга и вид на заседанието на комисията:

Търгът е с тайно наддаване, а заседанието на комисията – закрито заседание.

ІV. Начин на плащане на наемната цена:

Наемната цена се заплаща ежемесечно до 10-то число на текущия месец, по банкова сметка на наемодателя или на каса в брой.

V. Дата, място и час на провеждане на търга:

Търгът ще се проведе на 04.01.2024 г. на адрес: гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, ет. 6, административен блок, 10:00 ч.

VI. Цена, ред и място за закупуване и получаване на тръжната документация и размер на депозита за участие:

Цената на документацията е 50 /петдесет/ лв. с ДДС и се заплаща в касата на лечебното заведение: гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, администрация, ет. 6, стая 9.

Документацията може да бъде получена след заплащането й всеки работен ден от 09,00 ч. до 16:00 ч. в срок до 22.12.2023 г. включително, в сградата на лечебното заведение: гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, администрация, ет. 6, стая 22.

Размерът на депозита за участие в търга е 300 /триста/ лв. и се внася на касата или се превежда по банкова сметка на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД:

IBAN: BG96STSA93001527035606, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК

VII. Условия за оглед на обекта:

Оглед на обекта може да бъде осъществен всеки работен ден от 12:00 до 16:00 часа срок до 22.12.2023 г. включително, след предварителна заявка на телефон 02 807 62 23.

VIII. Краен срок за приемане на заявленията за участие:

Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в срок до 22.12.2023 г. включително, в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, ет. 6, Деловодство.

IX. Специални изисквания към участниците и други тръжни условия:

1. В търга могат да участват физически или юридически лица, създадени по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Участниците трябва да не са извършвали нарушения на задължения, произтичащи от договор с наемодателя, установени от последния.

3. Търгът се провежда чрез предварително подаване на писмено заявление по образец от всеки участник в запечатан непрозрачен плик в срок до 22.12.2023 г. включително. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга. Освен документите за участие в търга, в плика трябва да се съдържа и ценовото предложение, поставено в малък запечатан и непрозрачен плик.

4. Търгът се провежда и когато е подадено само едно заявление за участие.

5. В деня и часа на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове, проверява дали са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените документи. В случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, комисията отстранява от участие нередовния кандидат. Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по търга. Редовно подадените заявления се класират според размера на предложената цена.

6. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване в същия ден и на същото място от 14:00 ч., като наддаването започва от предложената цена и е със стъпка на наддаване 10 /десет/ лв. за една позиция площ с размер 1,5 /едно цяло и пет десети/ кв. м. Уведомяването на тези участници се извършва по поне  един от начините според предоставените от тях данни за контакт.

7. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена.

8. При възникване/установяване на обстоятелства, които правят невъзможно  приключването на търга, комисията съставя протокол за прекратяването му, въз основа на който се определя провеждането на нов търг.

9. Процедурата по провеждане на търга се счита за приключена със сключването на договор за наем.

10. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от търга.

11. С уведомлението до спечелилия търга кандидат се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока договорът не бъде сключен по вина на спечелилия търга кандидат, за спечелил търга се определя следващият класиран, ако има такъв.

12. Площите се отдават под наем за срок от три години.

13. Всеки кандидат може да представи само едно заявление.

Х. Ден, място и час на повторното провеждане на търга

1. Когато на търга не се яви кандидат, или всички кандидати бъдат отстранени, той се обявява за непроведен и се провежда повторно на десетия работен ден, следващ деня на търга, от 10:00 ч. в гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, при същите условия по т. I – IX и т. XI, като огледът се извършва и документацията се подава до предходния ден.

2. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

ХI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, поставени в запечатан непрозрачен плик заедно със заявлението за участие:

1. Заявление за участие в търга по образец;

2. Декларация за предоставяне на лични данни (Образец № 1);

3. Юридическа справка за кандидата (Образец № 2);

4. Декларация за приемане на тръжните и договорните условия (Образец № 3);

5. Декларация за оглед (Образец № 4);

6. Заверен от кандидата препис от документ за закупена тръжна документация;

7. Заверен от кандидата препис от документ за внесен депозит за участие;

8. Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, ако кандидатът се представлява от лице извън кръга на законните му представители;

9. Ценово предложение (Образец № 5), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението за участие.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top