Актуални обяви


 

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД

обявява конкурс за длъжността:

УПРАВИТЕЛ НА НОМЦ ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Студентски, ул. Пловдивско полеNo6.

Прочети още: Kонкурс за УПРАВИТЕЛ НА НОМЦ ЕООД

О Б Я В А

 Днес, 15.05.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, както и на Заповед №3-116/09.05.2023 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София,

Прочети още: Kонкурс за Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина” в Клиника по Нуклеарна медицина – едно...

Днес, 27.03.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, както и на Заповед № З-77/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД

 

О Б Я В Я В А

  1. Kонкурс за:
  • Лекар-специализант по „Гръдна хирургия” в Клиника по гръдна хирургия, Отделение по гръдна хирургия – едно свободно място;
Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява Лекар-специализант по „Гръдна хирургия” в Клиника по гръдна...

Днес, 22.02.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, както и на Заповед № З-37/21.02.2023 г. на изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София, чл. 17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 /22.01.2015 г. и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда,

О Б Я В Я В А:

1. Конкурс за заемане на следните длъжности:

  • Лекар-специализант по „Медицинска онкология” в Клиника по медицинска онкология – 1 (едно) свободно място;

 

  • Лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1 (едно) свободно място.
Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява Конкурс за заемане на длъжности Лекар-специализант по...

На основание чл.17, ал.З от Наредба №1 /22.01.2015г и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда

Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Обявявам конкурс за:

  • Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина" в Клиника по нуклеарна медицина

2. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

  • Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър" по медицина;

  • Да са членове на Български лекарски съюз;

  • Да не са осъждани;

  • Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top