1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 

 1. Образование - за длъжността „Началник клиника” - висше-магистър по медицина, лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност, съответстваща на профила на клиниката.
 2. Трудов стаж минимум 3 /три/ години по признатата специалност в лечебно заведение за болнична помощ.
 3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер, да няма образувани наказателни преписки и висящи наказателни дела и да не е лишено от правото да упражнява професията.
 4. Членство в БЛС.
 5. С предимство се ползват кандидатите, които имат управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ.
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
 • Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
 • Копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина;
 • Копие на диплома за призната специалност;
 • Копие от документ за придобито научно звание „доцент” или „професор”;
 • Копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС;
 • Свидетелство за съдимост – оригинал;
 • Копие от трудова книжка;
 • Автобиография;
 • Копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;
 • Всеки от кандидатите представя писмена разработка по тема:

„Развитие и управление на Клиника по обща и клинична патология за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на клиниката, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност“.

 • Разработката следва да включва предложения за:
 • подобряване на цялостния медицински и административен мениджмънт на структурата;
 • оптимизиране управлението и контрола и качеството на лечение в клиниката;
 • подобрен контрол върху разходите;
 • въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството.
 • РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 Конкурсът се провежда на три етапа:

Етап 1: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

Етап 2: Оценяване на изготвена и представена от кандидатите писмена разработка.

Етап 3: Събеседване с кандидатите (интервю).

 • ОЦЕНКА НА ПИСМЕННАТА РАЗРАБОТКА:
 • Степен на реална приложимост на разработения проект;
 • Съответствие с нормативната уредба;
 • Съответствие на разработката с обективните икономически условия в здравеопазването, с оглед мястото на лечебното заведение  в системата на националното здравеопазване.

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система.

До събеседване се допускат кандидати, получили средна оценка от комисията на писмената разработка, не по-ниска от много добър 4.50.

 

 • ОЦЕНКА НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:
 • Обосновано представяне на целите и задачите на Клиниката по обща и клинична патология.
 • Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.
 • КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ОЦЕНЯВА КАНДИДАТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:
 • оценка на разработената програма - не по-ниска от много добър 4.50;
 • оценка от събеседването с кандидата - не по-ниска от много добър 4.50;
 • средна оценка от цялостното представяне.

Окончателното класиране на кандидатите се извършва въз основа на средно-аритметичната оценка, получена от оценката на писмената разработка и от проведеното събеседване.

Всички необходими документи за участие в конкурса (по т. II) се представят в отделен запечатан плик, обозначен с № 1.

Писмената разработка по посочената тема се представя в отделен запечатан плик, обозначен с № 2.

Двата плика №1 и № 2  се поставят в общ запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочват имената на кандидата и конкурсната процедура, за която се подават.

 1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават всеки работен ден /понеделник-петък/ от 09.00 ч. до 15.30 ч., в деловодството на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, в срок до: 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, следваща датата на публикуване на обявата за конкурса на електронната страница на лечебното заведение.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на длъжността: НАЧАЛНИК КЛИНИКА „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“.

На кандидатите за длъжността Началник Клиника „Обща и клинична патология“, при подаване на документите, се предоставя Длъжностна характеристика.

Трудовият договор с кандидата, избран да заеме обявената позиция, се сключва за срок до три години, съгласно чл.68, ал.7 от ЗЛЗ.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top