ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТОР

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       На основание чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 20, ал. 4 т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с писмо, изх. № 20-00-798/13.10.2022 г. на Министерство на здравеопазването, относно провеждане на процедура за избор на независим регистриран финансов одитор, „УСБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП за „Избор на регистриран независим финансов  одитор за извършване на независим финансов одит на  годишен финансов отчет за 2022 г. на дружествата от групата на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, включващо „УСБАЛ по онкология“ ЕАД – дружество майка и дъщерно дружество НОМЦ ЕООД. който да провери и завери индивидуален ГФО на дружествата.

       Условията за участие в обявената процедура са утвърдени със Заповед № З-248/31.10.2022 г. 

  

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top