На основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда,

УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

· ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ХИРУРГИЯ” в Клиника по обща и коремна хирургия - 1 щатна бройка


Място на работа: УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД, гр. София 1797, ул. "Пловдивско поле" № 6, Клиника по обща и коремна хирургия.

Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 / 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование - Висше медицинско образование с призната образователно- квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;

2. Лицето да не е осъждано.

3. Членство в БЛС.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСA

· Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

· Копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина;

· Автобиография

· Копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС;

· Мотивационно писмо;

· Документ за трудов стаж (ако има такъв) – трудова книжка или препис-извлечение от трудова книжка;

· Медицинско свидетелство;

· Свидетелство за съдимост.

· Копия от други документи,доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива;

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

· Документи се подават всеки работен ден /понеделник-петък/ от 09.00 ч. до 15.30 ч., в отдел „Деловодна дейност„ на УСБАЛО “ ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ” - ЕАД, в срок до: 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, последваща датата на публикуване на обявата за конкурса на електронната страница на лечебното заведение.

· За кандидатстване за обявените места по чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015г., документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано името на кандидата и позицията, по която кандидатства.

· При приемане на документите , служителят записва върху плика входящия номер и датата на получаването им.

· На кандидатите, подали своите документи, се предоставя копие на Длъжностна характеристика.

· С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на длъжността: Лекар, специализант по „хирургия” за Клиника по обща и коремна хирургия.

1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Първи етап – Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата на интернет страницата на лечебното заведение и Столичната регионална здравна инспекция.

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа в предвидения 3-дневен срок.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на 2-ри етап на конкурса в предвидения 3-дневен срок.

· Втори етап – с допуснатите кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия. Събеседването се провежда върху две теми от конспекта.

Оценката за класиране на кандидатите се изчислява по шестобалната система, на база следните оценки:

· Средният успех от следването и от държавните изпити (А);

· Оценката/оценките от дипломата за висше образование на кандидата по учебната/ите дисциплина/и, съответстваща/и, включваща/и или най-близка/и до специалността, за която се кандидатства (В);

· Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка на събеседването, умножен с коефициент 2 (С).

Балът се формира по следния начин: А+В+2*С

Максималният бал, който може да получи кандидата е 24.

При равен резултат предимство има кандидатът с трудов стаж по специалността, за която кандидатства /ако има такъв/.

Трудовият договор с класираните кандидати се сключва на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, за срок до изпълнението на индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Информацията по провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване, класирани кандидати, Протокол от провеждане на конкурса се обявяват на официалния сайт на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.

В изпълнение на чл.17, ал.2 от Наредба № 1 от 2015 г., едновременно с публикуването на обявата се изпраща и уведомление по електронен път до СРЗИ.

 

Конспект с въпроси за събеседване за зачисляване на  ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ в Клиника по обща и коремна хирургия, може да изтеглите от ТУК.

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top