О Б Я В А

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, както и на Заповед № З-343/13.10.2023 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ „ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

О Б Я В Я В А:

 1. Конкурс за:
 • Лекар специализант по „Образна диагностика” в Отделение по Образна диагностика – едно свободно място.
 1. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
 • Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 • Да са членове на Български лекарски съюз;
 • Да не са осъждани;
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация (ако има такива);
 • Документ за трудов стаж (ако има такъв) – трудова книжка или препис-извлечение от трудова книжка;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.

Организация на конкурса:

 

1. Срокът за подаване на документите е 30 /тридесет/ дни от датата, последваща публикуването на обявата.

2. Документите се подават в сградата на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ПК 1756, ет. 6,  отдел „Деловодна дейност“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността лекар специализант по „Образна диагностика”.

Провеждане на конкурса:

1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата на интернет страницата на лечебното заведение и Столичната регионална здравна инспекция. 

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа в предвидения 3-дневен срок.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса в предвидения 3-дневен срок.

2-ри етап: Събеседване с допуснатите до втори етап кандидати. Комисията по провеждане на конкурса да оцени  допуснатите кандидати по шестобалната система.

Класират се кандидати с оценка не по-ниска от 4.50, съгласно с изискванията на чл. 17, ал 4 от Наредба № 1/ 22.01.2015 г. на МЗ.

Оценката за класиране на кандидатите се изчислява по шестобалната система, на база следните оценки:

–  Средният успех от следването и от държавните изпити (А);

– Оценката/оценките от дипломата за висше образование на кандидата по учебната/ите дисциплина/и, съответстваща/и, включваща/и или най-близка/и до специалността, за която се кандидатства (В);

– Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка  на събеседването, умножен с коефициент 2 (С).

Балът се формира по следния начин: А+В+2*С

Максималният бал, който може да получи кандидатът, е 24.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за срока на специализацията.

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

1. Образна диагностика на туморни формации в гръден кош:

Рентгенови и КТ белези за диференциална диагноза на малигнени от бенигнени тумори на бял дроб.

Рентгенова и КТ белези за обемни формации в медиастинум.

Рентгенова и КТ диагностика на заболявания на плеврата; нормална и патологична находка

2. Образна диагностика на туморни формации на млечни жлези:

Мамография, изисквания за правилна проекция; предимства и недостатъци-висока и недостатъчна диагностична стойност; малигнени и бенигнени белези на туморни формации в млечната жлеза

BI-RADS класификация;

УЗ преглед на млечни жлези: предимства и недостатъци-висока и недостатъчна диагностична стойност; малигнени и бенигнени белези на туморни формации в млечната жлеза; BI-RADS класификация;

3. Образна диагностика на лезии в черен дроб:

Образно диагностични методи; протокол за КТ изследване; основни малигнени и бенигнени УЗ белези; основни малигнени и бенигнени КТ белези;

4. Образна диагностика на лимфни възли:

Методи на изследване на периферни и дълбоки лимфни възли; ; основни малигнени и бенигнени УЗ белези; основни малигнени и бенигнени КТ белези;

5. Образна диагностика на възпалителни заболявания на белия дроб: алгоритъм на изследване; белези на правилно позиционирана рентгенография; рентгенови белези на възпалителни процеси; диферециално-диагностични белези на възпалителни от туморни заболявания.

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top