ОБЯВА

         На  основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 67, чл. 68, ал.7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и Заповед № З-280/31.08.2023 на Изпълнителния директор.

  УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски „ – ЕАД, гр. София, обявява конкурс за заемане на  длъжността „Главна медицинска сестра „  

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше медицинско образование, степен „Бакалавър” или „Магистър „  по специалност „Управление на здравните грижи”.
 • Трудов стаж минимум 10 / десет / години, като медицинска сестра, от които минимум 5 / пет /години, като медицинска сестра или старша медицинска сестра в клиника или отделение по онкология.
 1. За участие в конкурса кандидатите да разработят писмен проект на тема:

„Организация на работата на специалистите по здравни грижи, с цел повишаване на качеството на здравните грижи в УСБАЛО „Проф. Ив. Черноземски” – ЕАД, за срок от три години”.

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Медицинско свидетелство – оригинал;
 • Свидетелство за съдимост - оригинал;
 • Диплом за висше медицинско образование, степен „Бакалавър”или „Магистър „ по специалност „Управление на здравните грижи” – заверено копие;
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ - оригинал;
 • Писмен проект на тема:

„Организация на работата на специалистите по здравни грижи, с цел повишаване на качеството на здравните грижи в УСБАЛО „Проф. Ив. Черноземски” – ЕАД, за срок от три години”.

 • Препис – извлвчение от трудова книжка или нотариално заверено копие;
 1. Организация на конкурса :
 • Срокът за подаване на документи е 30 дни от деня последващ публикуване на обявата;

 Документи се подават в сградата на УСБАЛО „Проф. Ив. Черноземски” – ЕАД, ул. „Пловдивско поле” № 6, ет. 6, Сектор „Деловодство” всеки работен ден от 09.00 часа до 15. 00 часа, където всеки кандидат може да получи копие на длъжностна характеристика на конкурсната длъжност – до изтичане на срока по прием на документи.

 • Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение. В него да се поставят два запечатани непрозрачни плика , обозначени с надписи „Плик – 1” и „Плик  - 2 „ със следното съдържание:
 • „Плик – 1” - Лични документи за участие в конкурса;
 • „Плик – 2” – Писмен проект;
 1. Провеждане на конкурса:
 • 1 – етап – Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя,съгласно обявата.

На недопуснатите кандидати  се съобщава писмено съображенията за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на 2 – ри  етап на конкурса.

 • 2 – етап – Оценка на писмения проект и събеседване с допуснатите кандидати.

Комисията  по провеждане на конкурса дава следните оценки:

 • Оценка на разработения проект по шестобалната система;
 • Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система;
 • Средна оценка от цялостното представяне на кандидата;

Класират се само кандидати със средна обща оценка  от събеседването и писмения проект не по – малко от много добър 4.50;

За проведения конкурс Комисията съставя протокол с резултатие  за утвърждаване от Изпълнителния директор на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски „ – ЕАД, гр. София с предложение за сключване на ТД  с класираните кандидати.

 1. Трудовият Договор с класирания на първо място кандидат се сключва за срок от 3 / три / години, по основно трудово правоотношение.

        Препис от настоящата заповед да се сведе до заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Обявата да се публикува  на електронната страница на лечебното заведение.

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top