О Б Я В А

 Днес, 15.05.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, както и на Заповед №3-116/09.05.2023 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София, на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София,

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦАЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД 

О Б Я В Я В А:

1.    Kонкурс за:

-        Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина” в Клиника по Нуклеарна медицина – едно свободно място.

2.    Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

-        Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;

-        Да са членове на Български лекарски съюз;

-        Да не са осъждани;

-        Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

3.    Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление в свободен текст;
  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
  • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация (ако има такива);
  • Документ за трудов стаж (ако има такъв).

I.                   Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 /тридесет/ дни от деня след публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, ПК 1797, ет. 6, сектор „Деловодство и архив“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан по следния начин, съответстващ на специалността:

  • „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина”.

II. Провеждане на конкурса:

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът ще се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата на интернет страницата на лечебното заведение и Столичната регионална здравна инспекция.

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено за отказа в предвидения 3-дневен срок.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на 2-ри етап на конкурса в предвидения 3-дневен срок.

2-ри етап: Събеседване с допуснатите до втори етап кандидати. Комисията по провеждане на конкурса да оцени допуснатите кандидати по шестобалната система.

Класират се кандидати с оценка не по-ниска от 4.50, съгласно с изискванията на чл. 17, ал 4 от Наредба № 1/22.01.2015 г.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. Спечелилият кандидат се задължават да предостави следните допълнителни документи, необходими за сключването на срочен трудов договор за периода на специализацията:

  • Валидно Медицинско свидетелство;
  • Валидно Свидетелство за съдимост.

III.Трудовият договор с класирания на първо място кандидат ще се сключи на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за срока на специализацията и по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/2015 г. на МЗ.

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top