Петър Цанев

Петър Цанев

Образование:-средно СПУ “Вичо Грънчаров”-гр. Г. Оряховица
-медицинско-Висш Медицински Институт –Плевен 1982-1988, диплом N 001692/06.06.1988г.
-редовна аспирантура 1989-1992 г. във Всесъюзния Онкологичен Медицински Център към Руската Академия на Медицинските науки,лаборатория по клинична биохимия,Москва,Русия.
-17.04.1992 г.защита на дисертационен труд на тема:”Лизозомните и мембранносвързани катепсини и колагенази при инвазията и метастазирането на малигнения меланом”за присъждане на ОНС”Доктор”.
-основен курс за специалност по клинична лаборатория-Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на Медицинска Академия,София,1997г.

Медицински специалности:-Клинична лаборатория,диплом N003532/09.06.1997г.
-Биохимия,диплом N42949/05.04.1992г.

-ОНС”Доктор”,диплом N010852/17.04.1992г.,изд.от ВАК по препоръка на Научния съвет ВОНЦ ,Москва,Русия
-удостоверение за научна степен кандидат на медицинските науки /за легализация/N1092/03.06.1992г.,издадено от ВАК,МС,София,България

Професионален път:
-1.10.1988 г.-01.10.1989 г.Районна болница ,гр.Горна Оряховица,участъков терапевт.
-01.11.1989-17.04.1992г.ВОНЦ,Москва,Русия,лаборатория по клинична биохимия,редовен аспирант.
10.06.1992 г.-1.05.1993 г.Окръжна болница”Д-р Ст.Черкезов”,гр.В.Търново,участъков терапевт
1.05.1993-2001г.-НОЦ,София,секция Лабораторна диагностика,научен сътрудник 3 ст.
2001-01.12.2017 г.УСБАЛО-ЕАД,София,Клинична лаборатория,Главен Асистент.
От 01.12.2017 г. УСБАЛО-ЕАД, София, Клинична лаборатория, началник.
Научни интереси: биохимична диагностика на туморите;туморни маркери в клиничната онкология

Публикации: 40 научни статии и абстракти.

Членства в научни организации:
-Българско Онкологично Дружество
-Републиканско дружество по клинична лаборатория

нагоре