Михаела Ганчева

Михаела Ганчева

Образование:

· ПМГ „акад. Иван Ценов“ Враца - 2008г.;

· Бакалавър по Медицинска физика, Софийски университет „св. Климент Охридски“ – 2008г.-2012г.;

· Магистър по Медицинска физика, Софийски университет „св. Климент Охридски“ – 2012г.-2013г.;

· Придобита специалност по Медицинска радиологична физика, Медицински университет - София – 2018г.

Професионална кариера:

· От 2012 до 2015 - Физик към лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“, Национален център по радиобиология и радиационна защита.

· От 2015 и по настоящем – Медицински физик в Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита, Клиника по лъчелечение, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, София.

Специализации:

· Европейско училище по медицинска физика – Аршамп, Франция- 2012г

· Европейско училище по медицинска физика – Аршамп, Франция- 2013г

· Практическо обучение в болница Luganese за дозиметрично планиране при хеликална терапия - Томотерапия, Лугано, Швейцария – 2016г

· Европейско училище за медицински физици експерти – образни методи в лъчелечението – Прага 2017г

· Курс за съвременните предизвикателства в лъчелечението, организиран от Американската асоциация по медицинска физика (ААРМ) – Любляна, Словения -2018г

· Практическо обучение за дозиметрично планиране на обемно модулирано ротационно лъчелечение VMAT, модулирано по интензитет лъчелечение IMRT и стереотактична радиохирургия SRS, SBRT, Харлем, Нидерландия -2019г

· Регионална работна среща за осигурявнето на безопасността на пациента и оценка на дозите от образни методи използвани в лъчелечението, Бъдапеща, Унгария 2019г

Публикации:

Първи автор на множество публикации, доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми и списания

Членство в научни и професионални организации:

· Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство;

· Гилдия на лъчетерапевтите в България;

· Европейска асоциация по радиотерапия и онкология (ESTRO)

Научна и професионална дейност:

· Дозиметрично планиране IMRT, VMAT и радиохирургия SBRT;

· Контрол на качеството в дозиметричното планиране и лъчелечението;

· Радиационна защита на пациентите и персонала в лъчелечението;

· Дозиметрия на йонизиращите лъчения

Допълнителни дейности:

· Води лекции в СДО на специализанти лекари и физици

· Докторант към УСБАЛО-ЕАД на тема: Верификация при позиционирането на пациента в перкутанното лъчелечение

нагоре