Кристина Алексиева

Кристина Алексиева

Кристина Алексиева е специалист по медицинска радиологична физика, експерт в областта на лъчелечението с фокус в областта на брахитерапията на туморни заболявания и радиохирургия

Образование

· Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В. Ломоносов“, София – 2008г.;

· Бакалавър по Медицинска физика, Софийски университет „св. Климент Охридски“ – 2008г.-2012г.;

· Магистър по Медицинска физика, Софийски университет „св. Климент Охридски“ – 2012г.-2013г.;

· Придобита специалност по Медицинска радиологична физика, Медицински университет - София – 2016г.-2023г.

Професионален опит

· От 2011г. и по настоящем – Медицински физик в Лаборатория по Клинична дозиметрия и лъчезащита, Клиника по лъчелечение, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД София

Специализации

· Курс и практическо обучение за брахитерапия на различните локализации, Брюксел, Белгия;

· Практическо обучение за дозиметрично планиране на обемно модулирано ротационно лъчелечение VMAT, модулирано по интензитет лъчелечение IMRT и стереотактична радиохирургия SRS, SBRT, Харлем, Нидерландия;

· Курс за дозиметрично планиране на модулирано по интензитет лъчелечение IMRT, Лондон, Великобритания, организиран от ESTRO;

· Практическо обучение в болница Luganese за дозиметрично планиране при хеликална терапия - Томотерапия, Лугано, Швейцария;

· Практическо обучение за дозиметрично планиране със специализиран софтуер, Шам, Швейцария;

· Курс за работа със специализиран софтуер за дозиметрично планиране Eclipse, Шам, Швейцария

Публикации:

Част от авторите на множество публикации, доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми и списания

Членство в научни и професионални организации:

· Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство, БДБФИ;

· Гилдия на лъчетерапевтите в България;

· Европейска асоциация по радиотерапия и онкология (ESTRO)

Научна и професионална дейност

· Дозиметрично планиране при:

- перкутанно лъчелечение с модулиране на дозата IMRT, VMAT;

- радиохирургия SBRT;

- брахитерапия на простатен карцином и карцином на шийката на матката;

- интраоперативна електронна брахитерапия при карцином на гърдата

 

· Контрол на качеството в:

- дозиметричното планиране;

- брахитерапията;

- интраоперативната брахитерапия;

- лъчелечението

· Дозиметрия на йонизиращите лъчения

· Отговорник по радиационна защита в Операционно отделение на УСБАЛО - ЕАД с уредба за интраоперативно kV лечение Xoft;

· Зам. отговорник по радиационна защита в Отделение по перкутанно лъчелечение с дейност брахитерапия, уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата;

· Зам. отговорник по радиационна защита в Отделение по перкутанно лъчелечение с дейност брахитерапия, метаболитна брахитерапия с открити радиоактивни източници

нагоре