Добромира Стоева

Добромира Стоева

Добромира Стоева е медицински физик, специализант по медицинска радиологична физика, активен участник при обсъждане на програми за приравняване обучението на рентгеновите лаборанти у нас с тези в Европейския съюз; 

Oбразование

· Гимназия с преподаване на чужди езици “Никола Вапцаров” – гр. Шумен – - 2005 г.

· Бакалавър „Рентенов лаборант“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна – 2008 г.

· Бакалавър „Здравен мениджмънт“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна – 2010 г.

· Магистър „Медицинска радиационна физика“, факултет „Природни науки“, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – 2015 г.

· Специализант “Медицинска радиологична физика” , Медицински университет – гр. София – до момента

Професионален опит

· От 2005 г. – 2013 г. – Рентгенов лаборант в Клиника по лъчелечение, КОЦ- Шумен

· От 2013г. – 2015 г. – Рентгенов лаборант в Клиника по лъчелечение, Лаборатория по Клинична дозиметрия и лъчезащита, Клиника по лъчелечение, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД

· От 2013г. – 2015 г. – Рентгенов лаборант в Образна диагностика, Университетска болница „Софиямед“

· От 2015г. - до момента – Медицински физик, Лаборатория по Клинична дозиметрия и лъчезащита, Клиника по лъчелечение, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД

 

Курсове и специализации

· Специализация VMAT treatment planning, Inholland Academy, Хаарлем, Холандия

· Workshop - Best Practice in Radiation Oncology –Train RTT Trainers. In collaboration with the IAEA Part 1 – Train the RTT*, Виена, Австрия

· Workshop - Best Practice in Radiation Oncology –Train RTT Trainers. In collaboration with the IAEA Part 2 – Train the RTT*, Виена, Австрия

· Курс Dose modelling and verification for external beam radiotherapy, ESTRO, Унгария

· Курс Treatment delivery for Tomotherapy, Мадисън, Уисконсин, САЩ

Членство

· Гилдия на лъчетерапевтите в България

· European Society for Radiotherapy and Oncology, ESTRO

Научни и професионални интереси:

· Използването на специални техники и системи в лъчелечението

· Брахитерапия

· Радиационна защита на пациентите и персонала в лъчелечението

· Позициониране и имобилизация на пациенти

· Верификация

нагоре