Димитър Пенев

Димитър Пенев

Димитър Пенев е медицински физик, докторант по ядрена физика на тема „Математическо радобиологично моделиране в лъчелението“ във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като провежда и обучение на студенти на английски и специализанти физици по специалността медицинска радиологична физика;

Образование

· Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград – 2011г.

· Бакалавър по медицинска физика, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – 2016г.

· Магистър по медицинска физика, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – 2018г.

· От 2019 и понастоящем – Докторант към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ по професионално направление Физически науки, докторска програма „Ядрена физика“ към катедра „Атомна физика“

Професионална кариера

· От 2017 до 2018 - Физик към лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“, Национален център по радиобиология и радиационна защита.

· От 2018 и по настоящем – Медицински физик в Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита, Клиника по лъчелечение, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, София.

Обучения

· Тематичен курс на обучение (част от СДО, специалност Медицинска радиологична физика): Взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото. Компютърни симулации и модели;

· Курс за планиращи системи в лъчелечението, Варшава, Полша;

· Практическо обучение за дозиметрично планиране на простатен карцином с включени лимфни възли, Виена, Австрия

Членство

· Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБФИ)

· Гилдия на лъчетерапевтите в България

Области на научна и професионална дейност:

· Научни интереси в областта на радиобиологичното моделиране. Тестване на TCP и NTCP модели и влиянието на неопределеността на дозата върху изхода от лечението;

· Ефект на различните схеми на облъчване върху вероятността за постигане на туморен контрол;

· Водене на лекции и упражнения по „Клинична дозиметрия“ на магистри, специалност „медицинска физика“ към Физически Факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“;

· Водене на лекции по “Radiation treatment planning” на магистри специалност „медицинска физика на английски език“ към Физически

Факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, по проект МОДЕРН-А

Публикации:

Автор на публикация в EPJST и съавтор в публикации в Medical Physics и PMB. Доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми и списания

нагоре