Божидар Кръстев

Божидар Кръстев

 Божидар Кръстев е медицински физик, специализант по медицинска радиологична физика, участва в практическо обучение на студенти по специалността Медицинска физика на английски във Физически факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“;

Oбразование

· ПМГ „акад. Иван Ценов“ Враца - 2011г.

· Бакалавър Медицинска физика, Физически Факултет на Софийски университет - 2015г.

· Магистър Медицинска физика, Физически Факултет на Софийски университет - 2019г.

Специализации

· Едноседмично практическо обучение за измервания на малки фотонни полета, използвани за целите на радиохирургията (SRS, SBRT) – Загреб, Хърватия

· Курсове за планиране на модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT) и обемно модулирано ротационно лъчелечение (VMAT) – Будапеща, Унгария; Шам, Швейцария

· Курс за брахитерапия на рак на шийката на матката – Нови Сад, Сърбия

· Курс за съвременните предизвикателства в лъчелечението, организиран от Американската асоциация на физиците в медицината (ААРМ) – Любляна, Словения

Членство

· Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство

· Гилдия на лъчетерапевтите в България

Научни и професионални интереси:

· Дозиметрично планиране и контрол на качеството на дозиметричните планове при интракраниална радиохирургия (SRS)

· Дозиметрично планиране при брахитерапия на простатен карцином и карцином на шийката на матката

· Клинична дозиметрия

Преподавател

· Курс „Планиране на облъчване в лъчелечението“ по магистърска програма Medical Physics (in English) към Физически факултет на Софийски университет

нагоре