Анна Балабанова

Анна Балабанова

Анна Балабанова е медицински физик с контролни функции, специалист по медицинска радиологична физика, експерт в областта на лъчелечението, въвеждане в експлоатация на новите уредби в Клиниката по лъчеление с фокус в областта на брахитерапията на туморни заболявания

Oбразование

· Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски” – гр. Монтана – 1999 г.

· Бакалавър „Физика“, модул „Медицинска физика“, Физически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” – 2003 г.

· Магистър „Медицинска радиационна физика“, Физически факултет, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – 2004 г.

· Медицински университет – гр. София, Специалност “Медицинска радиологична физика” – 2013 г.

Професионален опит

· От 2005 г. и по настоящем – Медицински физик в Лаборатория по Клинична дозиметрия и лъчезащита, Клиника по лъчелечение, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД

Курсове и специализации

· Курсове към Европейската асоциация по лъчелечение и онкология (ESTRO):

- ”Radiotherapy treatment planning: Principles and practice” – Дъблин, Ирландия

- ”Dose Calculation and Verification for External Beam Therapy” – Дъблин, Ирландия

- ”IMRT and Other Conformal Techniques in Practice” – Гент, Белгия

- ”Advanced Brachytherapy for Physicists” – Брюксел, Белгия

- ”Basic Clinical Radiobiology” – Будапеща, Унгария

- “Image-Guided Radiotherapy and Chemotherapy in Gynaecological Cancer: Focus on MRI Based Adaptive Brachytherapy“ – Клуж, Румъния

· Курс и практическо обучение в Argonne National Laboratory, Илинойс, САЩ на тема „Дозиметрия на малки полета“

· Специализация на тема „Въвеждане на модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT) в клиничната практика“ в Клиниката по лъчелечение на Университетската болница в Лайпциг, Германия

· Практически обучения за работа със специализиран софтуер и уредби, използвани в лъчелечението и брахитерапията

· Работни срещи към Международната агенция за атомна енергия (IAEA) по въпросите на радиационната защита на пациентите и персонала в брахитерапията и лъчелечението

· Работна среща към Международната агенция за атомна енергия (IAEA) за развитието на медицинската физика като специалност в Европа

Членство

· Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство, БДБФИ

· Гилдия на лъчетерапевтите в България

· European Society for Radiotherapy and Oncology, ESTRO

Научни и професионални интереси:

· Брахитерапия

· Използването на специални техники и системи в лъчелечението

· Радиационна защита на пациентите и персонала в лъчелечението

· Дозиметричен одит

Допълнителни дейности

· Водене на лекции към СДО на специализанти лекари и физици

· Провеждане на IMRT end-to-end одит на национално ниво по методика на Международната агенция за атомна енергия (IAEA), 2020-2021 година

· Член на управителния съвет на БДБФИ за периода 2012-2016 година

нагоре