Проф. д-р Иглика Михайлова, д.м.

Проф. д-р Иглика Михайлова, д.м.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • Магистър -лекар, Висш Медицински Институт – Плевен,1995 г.
 • Специалност „Лъчелечение“, Медицински университет – София, 2002 г.
 • Специалност „Онкология“, Медицински университет – София, 2005 г.;
 • Специалност „Здравен мениджмънт“, Медицински университет -София, 2013 г.;
 • Обучение в 24 курса по линия на ESTRO и PRIME Oncology - Европа;
 • Специализация в Онкологичен център, Безансон – Франция, 1998 г.
 • Специализация в Университетска болница по онкология (MOTOL), Прага, Чешка Република по проект на МААЕ, Виена 2008 г. – един месец.
 • Научно звание „доктор” – 2015 г. - защитен дисертационен труд

 

 ПРЕПОДАВАТЕЛ

 • Курс за СДО по специалност “Лъчелечение” при МУ-София и МУ-Варна като:
  • Доцент по „Онкология“ (2015 – 2019 г.);
  • Професор по „Онкология“ (2019 г. до сега);
 • Лекционен курс и практическо обучение по „Лъчелечение“ на рентгенови лаборанти във Висш Медицински колеж “Йорданка Филаретова” – София (2005 до сега);
 • Хоноруван преподавател в МУ – Пловдив (2016 до сега). Лекционен курс, практическо обучение по „Лъчелечение“ и изпитна комисия на студенти по медицина по „Рентгенология” и „Онкология”-
 • Член на държавна изпитна комисия по „Лъчелечение“ (2020 г. до сега);
 • Член на Регистъра на академичния състав в Р България за участие в научно жури при защита на докторанти и заемане на академични длъжности.
 • Научен ръководител на един успешно защитил докторант и обучение на двама по научната специалност „Онкология“;

 

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • Началник на Отделение по перкутанно лъчелечение в СБАЛО-ЕАД, София

 (2015-2022 г.);

 • Началник на Клиника по лъчелечение в УСБАЛО-ЕАД, София (2022 – до сега);
 • Заместник Директор по диагностичната и лечебна част в УСБАЛО-ЕАД, София (01. 2023 – до сега);

 

ЧЛЕНСТВО В СЪВЕТИ И ОРГАНИЗАЦИИ:

 • Член на Съвета на директорите на УСБАЛО-ЕАД, София (03.2019 г.- 05. 2021 г.)
 • Научен секретар на НС при УСБАЛО-ЕАД, София (2022 г. до сега);
 • Член на съвета по „Лъчелечение“ към БЛС;
 • Консултант по „Лъчелечение“ към НЗОК;
 • Член на Българска Асоциация по Радиология (Гилдия на Лъчетерапевтите в България); Българско Онкологично Научно Дружество; Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО); European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO); European Society for Medical Oncology (ESMO)
 • Член на редакционната колегия на сп. „Онкология“;
 • Член в организационния комитет на годишната Научна конференция по Онкология при УСБАЛО-ЕАД - София.

 

УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИ КОМИТЕТИ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ

В УСБАЛО – София: Комитет «Лъчелечение», «Медицинска онкология», «Бял дроб», «Онкогинекология“, «Коремна хирургия“;

В УМБАЛ „Надежда” - Онкологична комисия.

 

ПУБЛИКАЦИОННА И ДРУГИ АКТИВНОСТИ

Защитената дисертация на тема „Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален карцином – самостоятелно или едновременно с химиотерапия“ даде тласък за въвеждане на метода рутинно в лъчелечебната практика у нас и последваха множество цитирания в чужбина както за резултатите от лечебния метод, така и за следоперативна хистологична оценка на лъчевия отговор по Дворак и др.

 • Автор в 140 публикации и 160 участия в научни форуми с повече от 40 цитирания у нас и в чужбина;
 • Съавтор в двутомни издания по „Медицинска Онкология“ - 2018 г., „Онкология“ - 2022 г.                            
 • Съавтор в колектив от лекари на научното дружество по лъчелечение (ГЛБ) в „Стандарти за лъчелечение“ по локализации: при карцином на ректума, на белите дробове, млечна жлеза, радиохирургия и др.
 • Съавтор клинични ръководства  МОРЕ  2011, 2016, 2018 г. по локализации: при карцином на ректума, на белите дробове, млечна жлезаи др.
 • С колектив от лекари и м. физици въвежда рутинно в практиката на Клиниката по лъчелечение и СБАЛХЗ – София целотелесно и костно-мозъчно облъчване при                           хематологични заболявания преди трансплантация.

 

НАГРАДИ

Носител на награда “Дарзалас” – връчена от експертния борд на МОРЕ 2014 г.;

Носител на награда “Лекар на годината” 2018 г. за иновации в медицината – връчена от БЛС;

Носител на завание “Най-добрите лекари” - Дарик радио и др.

 

ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕС

      Предоперативно лъче-химиолечение при карцином на ректума; Лъче-химиолечение при карциноми на маточната шийка и маточното тяло, карцином на ануса, карциноми на главата и шията; Лъчелечение при тумори на белия дроб – нови схеми и техники; Нови техники за планиране в лъчелечението - IMRT, IGRT, радиохирургия; Целотелесно облъчване, като част от кондициониращ режим преди трансплантация на костен мозък.

 

КОНТАКТИ:

1756 ул. „Пловдивско поле” №6, тел: 02 8076/116, 02 8076118  imihaylova@sbaloncology.bg,  

работи в НОМЦ към УСБАЛО с талон №3 – онколог, код 12.

Новини

нагоре