Проф. д-р Веселина Първанова, д.м.

Проф. д-р Веселина Първанова, д.м.


Проф. Първанова е специалист в областта на туморите на гърдата, простатния карцином и карциномите на отделителната система. Въвежда у нас прилагането на едновременното лъче-химиоление за запазване на органа при карциноми на пикочния мехур, при дефинитивно облъчване на карциноми в областта на главата и шията и при високорискови болни с карциноми на шийката и тялото на матката. Инициира провеждането на съчетано перкутанно лъчеление и брахитерапия при болни с висок риск на простатен карцином и др.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • Магистър –лекар, Медицинска академия – София, 1980;
 • Специалност „Медицинска радиология/Лъчелечение“, Медицинска академия – София, 1986;
 • Специалност „Онкология“, Медицински университет – София, 2003;
 • Специалност „Здравен мениджмънт“, Медицински университет – София, 2017;
 • ДМ, Медицински университет – София, 2000;
 • Обучение в 7 курса по линия на ESTRO;
 • Специализация в Раков център М. Д. Андерсон, Хюстън, Тексас по линия на МААЕ, Виена 2001.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 • Клинично обучение за студенти по медицина и стоматология по „Рентгенология, радиоизотопна диагностика и лъчелечение“ като:
 • Асистент, гл. асистент в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ“ (1983 – 1989), МУ-София;
 • Курс за СДО по специалност “Лъчелечение” като:
 • Гл. асистент в СБАЛО-ЕАД, София (1989 – 2005), МУ-София;
 • Доцент в СБАЛО-ЕАД, София по „Онкология“ (2005 – 2013), МУ-София;
 • Професор в УСБАЛО-ЕАД, София по „Онкология“, МУ-София (2013 до сега) и он лайн обучение в МУ-Варна (2018 до сега);
 • Teacher - “Breast cancer- radiation therapy”in 7-th master class ESO, Sofia 2008;
 • Председател на държавна изпитна комисия по Лъчелечение (2008 до сега);
 • Член на Регистъра на академичния състав в Р България за участие в научно жури при защита на докторанти и заемане на академични длъжности;
 • Научен ръководител на двама успешно защитили докторанти и обучение на двама по научната специалност „Онкология“.

 

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • Началник на Отделение по Лъчелечение в СБАЛО-ЕАД, София (2003 – 2005);
 • Началник на Клиника по лъчелечение в СБАЛО-ЕАД, София (2005 – 2022);
 • Началник на Отделение по перкутанно лъчелечение в СБАЛО-ЕАД, София (2022 – до сега);

 

ЧЛЕНСТВО В СЪВЕТИ И ОРГАНИЗАЦИИ:

 • Член на „Медицински съвет“ при УСБАЛО-ЕАД, София (2005 до сега);
 • Председател на НС при УСБАЛО-ЕАД, София (2022 до сега);
 • Главен координатор на експертен съвет по медицинската специалност „Лъчелечение“ в МЗ;
 • Член на „Съвета по лъчелечение“ към БЛС;
 • Външен експерт към НЗОК по „Лъчелечение“;
 • Член на Българска Асоциация по Радиология (Гилдия на Лъчетерапевтите в България), Българско Онкологично Научно Дружество, Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО), Российская Ассоциация Терапевтической Радиационной Онкологии, European Association of Cancer Research (EACR); European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), European Society for Medical Oncology (ESMO);
 • Член на редакционната колегия на сп. „Онкология“ и редакционния съвет на „Списание на Българското Научно Дружество по Онкология“;
 • Председател на научния комитет на годишната „Научна конференция по Онкология“ на УСБАЛО-ЕАД.

 

УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИ КОМИТЕТИ

В УСБАЛО – София: Комитет «Лъчелечение», «Онкоурология», «Млечна жлеза»;

Във ВМА-София: Онкологична комисия.

 

ПУБЛИКАЦИОННА И ДРУГИ АКТИВНОСТИ

 • Защитената дисертация на тема „Възможности за разширяване на лъчетерапевтичния интервал при консервативно лечение на ранния карцином на млечната жлеза“ въвежда у нас използването на образи от КТ в лечебното планиране при карцином на гърдата с цел редуциране на лъчевите увреждания, както и прецизиране на показанията при свръхдозиране в туморното ложе;
 • Автор и съавтор в над 60 публикации и 100 участия в научни форуми с доклади и постери и повече от 90 цитирания у нас и в чужбина;
 • Автор на рецензирани монографии „Рак на млечната жлеза - ранно откриване и съвременно лечение“ (2006),съавтор в “Рак на гърдата” (2014) и „Заболявания на млечната жлеза“ (2014).
 • Съавтор в ръководства/учебници „Диагностика, лечение и проследяване на болните със злокачествени новообразувания“, второ и трето издание (2003, 2009), съавтор в „Медицинска Онкология“ (2012) и „Онкология“ (2018), редактор и съавтор в двутомно издание „Онкология“ (2021 - 2022) www.cancerhub.online;
 • Съавтор в Учебни книги МОРЕ „Клинично поведение при колоректален и анален карцином (2011), при простатен карцином (2012), при карцином на гърдата (2013), при тумори в областта на главата и шията“ 2016.
 • Съавтор в „Национални стандарти за лъчелечение“ по локализации на ГЛБ.
 • Съавтор при обновяване на „Медицински стандарт по Лъчелечение“ в МЗ;
 • Съавтор при създаване и обсъждане на клинични пътеки по лъчелечение към НЗОК и други дейности свързани с развитието на специалността и организацията на лъчелечението у нас;
 • Участник в Експертна група към МЗ по предложения и обсъждане на „Национален противораков план 2022-2027”.

 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ

 • Ръководител на два завършени проекта към ФНИ на тема „Едновременно лъче-химиолечение при инвазивен карцином на пикочния мехур“ (1996) и на тема „Рак на простатната жлеза - диагноза, прогноза, лечение, оценка на лечебните резултати и усложнения“ (2009-2013). Въведено е тримодално лечение запазващо пикочния мехур, което става стандартно поведение. За Клиниката по лъчелечение е закупена система за планиране в реално време на брахитерапия при простатен карцином с нисък риск (моно-брахитерапия), като при болни с умерен и висок риск след 4-6 месeчно хормонално лечение се прилага брахитерапия за простатата и облъчване на линеен ускорител за областта на малкия таз. Така за първи път у нас през ноември 2010 стартира прилагане на брахитерапия при простатен карцином и е създадена Лаборатория за молекулярна диагностика в УСБАЛО-ЕАД;
 • Участник в 1 международен проект за техническо сътрудничество към МААЕ, Виена (2008) за обновяване на линейния ускорител в Клиниката с техника за модулирано по интензитет лъчелечение

 

НАГРАДИ

Избор на читателите на 24 часа „Лекар, на когото българите вярват“ (2012-2018).

 

ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕС

Рак на гърдата; Рак на отделителната и мъжка полова система; Едновременно прилагане на лъчелечение и лекарствено лечение; Видове конформно лъчелечение (модулирано по интензитет лъчелечение, интраоперативно лъчелечение, радиохирургия, протонна терапия); Организация и обучение по Лъчелечение.

нагоре