Записване за консултация или прием

Записване за консултация или прием


РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ

На "Регистратурата" можете да си запишете час за преглед, да получите информация за предпочитан лекар или екип за лечение, както и за условията на избор. На всеки пациент, на който предстои преглед или хоспитализация (постъпване в болницата) се издава "Лична амбулаторна карта" по данни от личната му карта.

Приемът за вътреболнично лечение - напр. операция, става в деня на явяването или ако това е невъзможно, вие ще бъдете вписани в "Листа на чакащите".

На "Регистратурата" на ПККР можете да получите информация за лекарите, които извършват прегледи в приемно-консултативните кабинети, работното им време и начина на прием (т.е. кой образец направление е нужно да вземете от личния лекар). Специалистите извършващи консултации и прегледи са щатни служители на болницата – професори, доценти и главни асистенти с по две и повече специалности.

Консултативните кабинети на ПККР се обслужват граждани на Република България, както и на Европейския съюз и други чужденци, независимо от тяхната националност, професия или вероизповедание. Приемът на пациентите за лечение е организиран по критериите на онкологичната отложена спешност.

Предмет на дейност на Приемно-консултативни кабинети с регистратура (ПККР) е консултативна помощ в областта на диагностиката и лечението на предраковите и ракови заболявания според правилата за добра медицинска практика.Кабинетите са разположени на партерния етаж на болницата в лявото крило и в "павилион" в двора зад болницата. ПККР разполага с лекарски кабинети за първични прегледи и консултации, и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. ПККР разполага и с Операционна, в която се извършват амбулаторно (т.е. извънболнично) малки хирургични интервенции. Тук се намира "Превързочна с манипулационна".

Информация и записване на консултация или преглед:
тел. 02 8076-299  

Работното време на всички кабинети, регистратурата и превързочната е от 07.30 до 14.00 всеки работен ден, а превързочната работи и в почивните дни (събота и неделя) с работно време от 8.00 до 17.00 часа.

РЕД ПРИ ПОСТЪПВАНЕ ( ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ) В БОЛНИЦАТА

  • Хоспитализацията става от кабинетите на ПККР.
  • Постъпващите за планирано лечение болни се приемат всеки работен ден във времето от 8.00 до 14.00 часа. При приемането (настаняването) пациентът задължително носи със себе си направление за хоспитализация (№7) от общопрактикуващия лекар или от специалист, както и цялата налична документация от изследвания касаещи досегашното му здравословно състояние.
  • В деня на приема пациентът задължително посещава първо "Регистратурата" на ПККР, където представя направление №7, а на място веднага се прави електронна справка на здравно-осигурителния му статус и се насочва към съответния кабинет на ПККР, където се издава "История на заболяването".
  • Пациентът, членовете на неговото семейството или близки получават информация от преценката на специалиста и възможностите на предлаганата медицинска помощ съобразно стадия на заболяването, общото състояние на пациента, терапевтичния план, възможността за избор на лекуващ лекар или екип, както и евентуалните разходи за неговото лечение - ако има такива.
  • Пациентът задължително се запознава и подписва „Фиш за информирано съгласие на пациента”, които се прилагат към "История на заболяването".
  • Пациентите постъпващи за лечение по "клинична пътека" на НЗОК, но нямат раково заболяване (т.е. неонкологични) трябва да заплатят при изписването "потребителска такса" - съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/: гражданите заплащат потребителска такса за всеки ден болнично лечение в размер на 2% от минималната работна заплата за страната. Ако се налага пациентът да остане в болничното заведение повече от 10 дни в рамките на една година, той не заплаща потребителска такса за пристоя след 10 –тия ден. Лица със заболявания определени по списък към НРД  не заплащат потрабителска такса. Този списък може да намерите на таблото поставено във фоайето на регистратурата.
  • Постъпващите за лечение пациенти, които не са здравно осигурени към НЗОК заплащат предварително ориентировъчната стойност на лечението им, а при изписването им се прави окончателния баланс.

За информация относно реда за хоспитализация:   
тел. 02 8076-299    

Работното време на всички кабинети, регистратурата и превързочната е от 07.30 до 14.00 всеки работен ден, а превързочната работи и в почивните дни (събота и неделя) с работно време от 8.00 до 17.00 часа.

нагоре