Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия

Основни дейности - Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия

I. Високоспециализирани диагностични дейности

• Обстойни клинични прегледи
• Тънкоиглени (TAБ) и core-биопсии (tru-cut) на първични тумори на гърда, лимфни възли (аксиларни и супраклавикуларни) и тумори на гръдната стена под ехографски или мамографски контрол
• Маркиране под ехографски контрол на туморна формация след/по време на core-биопсия с цел локализиране на формацията
• Хирургична биопсия на първични тумори на гърда, периферни лимфни възли и формации на гръдната стена
• Интраоперативно ехографско локализиране на непалпируеми тумори
• Генетични тестове

II. Оперативни дейности

• Органо-съхраняващи операции - секторални резекции; туморектомии; лъмпектомии; квадрантектомии с или без аксиларна дисекция
• Мастектомии - семпла мастектомия; мастектомии с отстраняване на m. pectoralis minor (по Patey и Dyson) или със запазване на малкия пекторален мускул – по Madden, Auchincloss или Scanlon; запазваща кожата мастектомия (skin sparing mastectomy); мастектомия със запазване на папило-ареоларния комплекс (субкутанна мастектомия, nipple spаring mastectomy)
• Онкопластични операции от I и II ниво и реконструктивни операции с автоложни тъкани, с импланти и комбинирани техники
• Аксиларни и супраклавикуларни биопсии на лимфни възли
• Сентинелни лимфни биопсии и дисекции
• Аксиларни дисекции на лимфни възли
• Интраоперативно патологично изследване на резекционни линии за радикалност на операцията
• Интраоперативно маркиране на туморно ложе с клипси при необходимост от последваща лъчетерапия
• Неонкологични операции
• Лечение на усложнения от гореописаните операции, при необходимост чрез други специфични оперативни намеси.

III. Консултативна дейност

• Консултации в Амбулаторен кабинет на отделението
• Консултации в “Диагностично-консултативен комитет по рак на гърдата”
• Консултации на пациенти по документи
• Медико-генетични консултации

нагоре