Новини

200 безплатни прегледа ще бъдат направени в УСБАЛО “Проф. Иван Черноземски" през февруари

200 безплатни прегледа ще бъдат направени в УСБАЛО “Проф. Иван Черноземски" през февруари

01 Февруари 2024, Четвъртък

Общо 200 безплатни прегледа ще бъдат направени в УСБАЛО “Проф. Иван Черноземски" по случай Световния ден за борба с рака през февруари. За инициативата университетската специализирана болница по онкология отваря извънредна телефонна линия за записване на пациентите - 0894 62 33 32 (от понеделник до петък от 8.30 до 16.00 ч).

Прегледите ще се провеждат в седмицата от 5 до 9 февруари 2024 г. в Клиника по гръдна хирургия с началник проф. д-р Иван Гаврилов, в Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия с началник д-р Ваня Митова; Клиника по коремна хирургия с началник доц. д-р Лъчезар Джонгов, Клиника по урология с ръководител д-р Борис Цингилев, Клиника по лъчетерапия със завеждащ проф. д-р Михайлова, Клиника по нуклеарна медицина с ръководител проф. д-р Елена Пиперкова, Клиника по УНГ болести с ръководител доц. д-р Кирил Попов, Клиника по Гинекология с началник д-р Красимир Ангелов, Отделение по образна диагностика с началник д-р Иво Гергов, Клиника по дерматология с ръководител д-р Наташа Цекова Трайкович. 

В кампанията ще се включат и Клиника по клинична патология с началник доц. д-р Свитлана Бачурска и Лаборатория по микробиология със завеждащ проф. д-р Стефана Събчева.

В резултат на дейността и постигнатите резултати, най-голямото специализирано онкологично лечебно заведение у нас - УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“, е номинирано от Министерството на здравеопазването и одобрено от Европейската комисия за присъединяване в EU4Health Programme – 2023-JA-07 като всеобхватен онкологичен център (Comprehensive Cancer Center) за страната. Като такъв УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ще бъде включена в създаването на Европейската мрежа на всеобхватните онкологични инфраструктури/ центрове. Целта на мрежата от всеобхватни онкологични центрове е да  се преодолеят неравенствата в грижите за онкологично болните и на тях да се предоставят едни и същи качествени здравни услуги във всички държави-членки на ЕС до 2025 г. Това е в изпълнение  на Плана за борба с рака на ЕК, приет преди 2 години.

УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ е единственото лечебно заведение в страната, в което работят общо 9 специализирани онкологични комисии по отделните локализации – гърда, бял дроб, урология, гинекология, УНГ, химиотрерапия, лъчетерапия, кожни болести, хирургия. Във всяка специализирана онкокомисия участват – патолог, хирург, медицински онколог, лъчетерапевт, специалист по образна диагностика, специалист по нуклеарна медицина и други специалисти, ако е необходимо. В университетската специализирана болница за активно лечение по онкология е затворен целият цикъл от диагностика, комплексно лечение и проследяване на онкологично болните от цялата страна.

В УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ се работи по 86 клинични пътеки, 17 амбулаторни процедури  и 2 броя клинични процедури. Годишно през стационара на лечебното заведение преминават на 13 000 болни, като 80% от тях са със злокачествени заболявания. В хирургичните клиники в болницата годишно се оперират 3500 пациенти, като при 40% от тях са големите и много големите оперативни интервенции. За 2023 г. над 5500 са преминалите пациенти през Клиниката по медицинска онкология и повече от 2500  през Клиниката по Лъчелечение. Постъпилите за лечение в болницата за същата година са 13 147, от които само 21 са починалите. Това е много нисък показател за тази тежка патология. 

От изписаните болни само при 17 има влошаване на заболяването. Над 7000 са изписани като оздравели или с подобряване на заболяването, а около 6000 без промяна в състоянието.

Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология е правоприемник на Национален онкологичен център. Към момента осъществява високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологични болни в страната; прилага стратегия на комплексна национална здравна политика против рака; ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации. Лечебното заведение провежда следдипломно обучение по специалностите „медицинска онкология“ и „лъчелечение“, както и курсове за повишаване квалификацията на отделни направления на онкологията; дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване; извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания. Провежда политика на държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите в онкологията.

Отделението по хирургия на гърда УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ е най-голямото специализирано хирургично, научно и високо технологично звено. С над 1 100 операции на гърдата годишно се нарежда сред водещите по хирургия при тази локализация в цялата страна. Качеството на извършваната медицинска и оперативна дейност в Отделението по хирургия на гърда се обективизира чрез резултатите от най-голямото проучване за тази локализация в страната, при което се анализира влиянието на степента на спазване на стандартите върху преживяемостта на пациентите с рак на гърдата. В проучването са използвани данни от 10 500 пациенти от цялата страна, диагностицирани с рак на гърдата и регистрирани в Националния раков регистър. Получените резултати показват, че най-високо е нивото на спазване на стандартите за комплексно лечение на пациентите с рак на гърдата в УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ (75.8%), което осигурява най-високата 3-годишна преживяемост (92.1%) в сравнение с останалите болници в България и е сравнима със средната за Европа - 89.0%.

Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ е с най-високо, трето ниво, на компетентност по Националната оценка и медицински стандарт. В клиниката са подготвени много специалисти, които днес работят и ръководят други нуклеарно-медицински структури в страната и в другите държави от ЕС.

В своята над 60-годишна история досега клиниката следва европейските традиции и прилага иновативни технологии в своята рутинна дейност винаги е имала водеща роля по специалността „Нуклеарна медицина“ в страната. Доказателство за престижа, професионализма и авторитета на клиниката е големият пациентопоток - над 3000 консултации и изследвания ежегодно.

В Клиниката по медицинска онкология значително е нараснал броят на преминалите и лекувани пациенти - над 20% за последните 18 месеца. Лечението се осъществява съобразно международните препоръки с оптимално дозиране, без отлагане. В Клиниката се провежда лечение по индикации и независимо, че дейността и изследванията с перорални медикаменти не се заплащат от НЗОК, то се прилага самостоятелно на около 20% от преминалите болни. Рутинно се използват и въвеждат новостите в онкологичната практика от международни онкологични събития след локално представяне. Към момента се провеждат над 15 клинични изпитвания, което дава възможност за достъп на онкологично болните до нови терапевтични схеми и медикаменти. Осъществява се широко изследване на панели биомаркери (генетични изследвания), позволяващи персонализирано лечение на всеки отделен пациент с конкретно заболяване.

Клиниката по лъчелечение е най-голямата в страната и предлага цялата палитра от всички видове лъчелечение. Прилага се както перкутанно (външно облъчване), така и брахитерапия (вътрешно облъчване). В Клиниката работи единствената в страната уредба за хеликална томотерапия. Пациентите от цялата страна, в рамките на две седмици, имат достъп до качествено лъчелечение. В Центъра се предлага облъчване при всички локализации на туморния процес, включително и целотелесно облъчване при хематологични заболявания в сътрудничество с лекари хематолози. Годишно през клиниката преминават около 2 500 болни (на първо място в страната), между които и деца, като тя разполага с 40 легла. Преди провеждане на лъчелечението всички болни се обсъждат на високо-специализирани онкологични комитети в УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“. Специалисти от клиниката участват в такива комитети и на други лечебни заведения в София и страната. При 25% от болните се прилагат схеми на едновременно лъче-химиолечение в сътрудничество с лекарите от Клиниката по медицинска онкология на лечебното заведение. Годишно в клиниката се обучават над 45 рентгенови лаборанти и се провежда основен курс по специалността „лъчелечение“.

нагоре