Новини

Ново име на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД

Ново име на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД

14 Септември 2023, Четвъртък

Уважаеми колеги,

Уважаеми пациенти,

На 29.05.2023 г. се проведе извънреден разширен Медицински съвет на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София, и се взе единодушно решение болницата да бъде наименувана на името на видния български онколог и признат международен учен, министър на здравеопазването и директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София – проф. д-р Иван Черноземски.

До Министерството на здравеопазването беше изпратено писмо с предложение за смяна на името на болницата от „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София.

Имам честта от името на Ръководството да Ви информирам, че с Протокол на едноличния собственик на капитала на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София № РД16-381 от 03.08.2023 г., проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването, реши:

Променям наименованието на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София в „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София.

Благодаря на всички за доверието и съвместните усилия.

Приложение: Протокол на едноличния собственик на капитала на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД гр. София № РД16-381 от 03.08.2023 г.

 

С уважение,

Д-р Владимир Даскалов, д.м.

Изпълнителен директор

нагоре