Новини

Международна конференция “Радиционна защита в медицината”

Международна конференция “Радиционна защита в медицината”

28 Май 2014, Сряда

От 30 май до 2 юни 2014 г. България ще бъде за втори път домакин на Международна научна конференция на тема “Радиационна защита в медицината”, RPM2014. Конференцията ще събере за четири дни световната експертиза в областта на медицинското облъчване – изследователи, лекари, експерти по радиационна защита и радиационна епидемиология, медицински физици, представители на регулаторните органи по радиационна защита, представители на производителите на медицинска апаратура, пациенти.

Диагностичната и интервенционалната рентгенология, нуклеарната медицина и лъчелечението са незаменими методи за скрининг, диагностика и лечение на онкологичните, сърдечно-съдовите и много други заболявания. Въвеждат се нови методи, предоставящи незаменима информация и помагащи за ранното откриване и лечение на много заболявания. Тази най-технологична област на медицината е и най-бързо развиващата се. За двадесет години средният брой на рентгеновите и нуклеарно-медицинските изследвания в световен мащаб е нараснал със 128 %, докато населението на света е нараснало само с 26 %. Използването на йонизиращи лъчения при тези методи е свързано с облъчване на пациента и на медицинския екип, провеждат процедурите, поради което качеството на медицинските дейности и намаляването на риска от облъчването стъпват върху два еднакво важни стълба – обоснованото прилагане на методите с медицинско облъчване и оптималното използване на наличната апаратура по начин, осигуряващ спазването на медицинските стандарти за качество, при минимално разумно облъчване на пациента и на медицинските екипи.

Темата е от изключителна важност и за България, поради започналата дългоочаквана модернизация на лъчелечението и образната диагностика – в клинична работа се въвеждат нови 17 линейни ускорители, уредби за брахитерапия, компютър-томографски симулатори и планиращи системи за лъчелечение. В образната диагностика и нуклеарната медицина се въвеждат нови високотехнологични диагностични уредби – позитрон-емисионни томографи (ПЕТ) и циклотрони за производството на радиофармацевтици за нуклеарната медицина, хибридни гама камери, както и нова дигитална рентгенова апаратура за диагностика, скрининг и интервенционални процедури – компютърни томографи, ангиографи, мамографи. България трябва да въведе национална мамографска скринингова програма за рака на млечната жлеза, при спазването на много строги изисквания към качеството. Всичко това поставя високи предизвикателства пред специалистите и затова споделянето на международния опит е от изключителна важност.

Защитата от ненужно облъчване, осигуряването на качествена и безопасна диагностика и лечение, на ефективно лъчелечение, безопасното въвеждане на скринингови методи, оптималното използване на радиологичната апаратура и други важни теми ще бъдат във фокуса на предстоящата конференция. Изследователи от водещи световни групи ще дискутират «горещи теми», като напр. има ли реален радиационен риск при дози от порядъка на получаваните от пациентите в рентгеновата компютърна томография, какъв е
рискът за децата и как да го намалим, как да комуникираме информацията за риска и ползата от медицинското облъчване с пациентите, как пълно да използваме ресурсите на електронното здравеопазване за регистриране и проследяване на дозите на пациентите, как да намалим риска от облъчване за медицинския персонал при сложни интервенционални процедури под рентгенов контрол, кои са ключовите елементи за безопасното въвеждане на нови методи като PET-CT, томосинтез, сложни компютърно управлявани техники за ротационно и модулирано по интензитет лъчелечение, протонна терапия и много други. Всички тези и много други теми ще бъдат дискутирани през четирите дни на конференцията от световно известни учени и специалисти от цял свят.

Първата конференция на същата тема, проведена през 2010 г. Във Варна, имаше голям успех и получи широк отзвук. Мотото на настоящата конференция е “Да посрещнем нарастващите предизвикателства”, а конферентната програма ще фокусира върху настъпилите промени в радиационната защита в медицината и как да вървим напред.

За участие в конференцията се очакват 290 участници от 60 страни от цял свят. Конференцията получи официална подкрепа от Международната комисия по радиологична защита, Световната здравна организация, Международната агенция за атомна енергия, Научния комитет за действието на атомната радиация към ООН, Международната организация по медицинска физика, Международната асоциация за радиационна защита, Европейската комисия, Асоциацията на ръководителите на компетентните органи за радиационна защита, Европейското дружество по радиология, Европейската федерация на организациите по медицинска физика, Европейската федерация на рентгеновите лаборанти, Алианса по радиационна защита в педиатричната радиология Image Gently, Алианса за радиационна защита на възрастните Image Wisely, чиито представители са включени в Международния консултативен комитет на конференцията и ще участват в научните сесии и кръглите маси. Предвидено е много време за дискусии, водени от водещите световни експертипо тематиката.

Инициатор и основен организатор на конференцията е фондация “Рьонтген”, а съорганизатори са Националният център по радиобиология и радиационна защита, Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство, Българската асоциация по радиология, Агенцията за ядрено регулиране и Медицинският университет във Варна. Организационният комитет осигури и този път високо научно ниво, чрез привличане на над 40 специалисти от цял свят като поканени лектори за пленарните и научните сесии и за дискусиите. Международната конференция ще бъде форум за споделяне на световния опит, новостите и тенденциите в радиационната защита в медицината.

Конференцията ще се проведе във Ваканционен клуб Ривиера край Варна. Официалното откриване е на 30 май 2014 г. от 10:30 ч. в зала “Ривиера” на хотел “РивиераБийч”. Очакваме в него да се включат представители на Министерство на здравеопазването и други официални гости.

От 9:45 ще се проведе пресконференция с участието на:

  • Проф. Джеймс Бринк от Университета в Харвард – председател на Международния консултативен комитет на конференцията;
  • Проф. Мадан Рехани – председател на Научния програмен комитет, световно известен специалист по радиационна защита в медицината, експерт на Международната агенция за атомна енергия;
  • Проф. Елисео Ваньо от Университета Комплутенсе в Мадрид, който е председател на комитета “Радиационна защита в медицината” към Международната комисия по радиологична защита и на работната група по медицинско облъчване към Европейската комисия;
  • Проф. Мерилин Госке – педиатричен рентгенолог от САЩ, президент на Алианса за радиационна защита в педиатричната радиология Image Gently.
  • Проф. ЖеняВасилева – председател на Организационния комитет на конференцията и завеждащ секция “Радиационна защита при медицинско облъчване” към Националния център по радиобиология и радиационна защита, председател на фондация “Рьонтген.

Програмата на конференцията и друга информация за нея може да се намери на интернет страницата: www.rpm2014.org

За повече информация: проф. Женя Василева – Председател на Организационния комитет на конференцията, е-mail:  gmail.com">j.n.vassileva@gmail.com, тел. 0889951897.

нагоре