Новини

Конкурс за асистенти за нуждите на Клиника по „Лъчелечение”– три броя

Конкурс за асистенти за нуждите на Клиника по „Лъчелечение”– три броя

09 Март 2012, Петък

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНТО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за асистенти за нуждите на Клиника по „Лъчелечение”– три броя, както следва:

-       Асистент в Отделение „Радиология” към Клиника по „Лъчелечение”;

-       Асистент в Отделение по „Перкутанно лъчелечение” към Клиника по „Лъчелечение”;

-       Асистент в Лаборатория по „Клинична дозиметрия и лъчезащита” към Клиника по „Лъчелечение”.

В срок от един месец от публикуването на обявата на сайта на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, кандидатите следва да подадат в сектор „Деловодство” на СБАЛО-ЕАД затворен, непрозрачен плик, съдържащ следните документи, съгласно изискванията на чл.101, ал.2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СБАЛО-ЕАД

 

научи повече

нагоре