Новини

Излезе ръководството "Основи на общата и клинична онкология за хирурзи"

Излезе ръководството "Основи на общата и клинична онкология за хирурзи"

08 Декември 2012, Събота

За повече информация кликнете тук

Съдържание на ръководството

Обща онкология

 • Ракът като биологично явление
  • Теории за възникването на рака. Механизми и канцерогенезата
  • Генетика на рака
  • Радиационна канцерогенеза
  • Моделиране на механизмите на туморогенезата и възможности за патогенетична профилактика на неопластичните заболявания
  • Имунологични отклонения при онкологично болните
 • Епидемиология и контрол на раковите заболявания
  • Съвременна епидемиология в медицината. (Основни понятия, показатели, оценка)
  • Рискови фактори за поява на злокачествени новообразувания. Първична профилактика на рака
  • Класификатори на онкологичните заболявания. Стадии, групи, TNM система
  • Заболяемост, болестност и смъртност от злокачествени заболявания в България
  • Канцерогени и канцерогенен риск
  • Скрининг и ранна диагноза - принципи, методика
  • Диспансеризация на болни със злокачествени новообразувания
Общи принципи на диагностика на онкологичните заболявания
 • Лабораторни методи за диагностика на онкологичните заболявания
  • Класически лабораторни показатели при онкологично болните
  • Туморни маркери
 • Образни методи за диагностика на онкологичните заболявания
  • Ендоскопски методи за диагностика в онкологията
   • Ендоскопски методи за диагностика на туморите на белия дроб, медиастинума и плеврата
   • Едноскопска диагностика на турморите на стомашно-чревния тракт
   • Едноскопска диагностика на уротелиалните тумори
   • Едноскопска диагностика на турморите на женските полови органи
  • Ултразвукова, рентгенова и ядрено-магнитна диагностика в онкологията
   • Конвенционална рентгенова диагностика на онкологичните заболявания
   • Интервенционална рентгенология в онкологията
   • Образна диагностика на рака на млечната жлеза
   • Ултразвукова диагностика в онкологията
   • Компютърнотомографска и магнитнорезонансна диагностика в онкологията - корелация
  • Нуклеарномедицинска диагностика
   • Общи принципи на нуклеарномедицинската диагностика в онкологията
   • Нуклеарномедицинска in vitro диагностика на онкологията
   • Образна нуклеарномедицинска диагностика за стадиране на злокачествените заболявания: SPECT и PET
   • Нуклеарномедицинска диагностика на сентинелните лимфни възли
   • Нуклеарномедицинска диагностика в проследяване на ефекта от лечението на злокачествените новообразувания
   • Оценка на страничните ефекти от лечението - следоперативна, лъче- и химиотоксичност в хода на комплексното лечение на злокачествните новообразувания посредством нуклеарномедицински функионални образи
 • Патоморфологична диагностика на туморите
  • Видове растеж
  • Тумори. Основни морфологични характеристики на туморите
  • Общ хистологичен строеж и биологични характеристики на туморите
  • Морфогенеза на туморите
  • Хистогенеза на туморите
  • Хистологична диагностика на туморите
  • Общи принципи за класификация на туморите
  • Морфологична класификация на туморите
  • Международна хистологична класификация на туморите
  • Нови методи за морфологична диагностика на туморите
Общи принципи на лечение на злокачествените новообразувания
 • Тимово (екипно) определяне на лечебната тактика при онкологичните заболявания
 • Принципи на хирургичното лечение в онкологията
 • Принципи на лазерната и фотодинамичната терапия в онкологията
 • Принципи на лекарственото лечение на злокачествните заболявания
 • Лъчелечение - принципи
Органни локализации
 • Диагностика и лечение на злокачествените тумори на главата и шията
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология и диагностичен алгоритъм на рака на щитовидната жлеза
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм на рака на белия дроб
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм на рака на млечната жлеза
 • Епидемилогия, рискови фактори, симптоматика и диагностичен алгоритъм при злокачествените тумори на женските полови органи
 • Епидемилогия, рискови фактори, симптоматика и диагностичен алгоритъм при рак на стомашно-чревния тракт
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм при тумори на отделителната и мъжката полова система
 • Епидемилогия, рискови фактори, биология и диагностичен алгоритъм на туморите на кожата
 • Епидемилогия, диагностика и стадиране на онкохематологичните заболявания
Правни и деонтологични проблеми в онкологията
 • Извънболнична онкологична помощ в непрекъснато променяща се правна и икономическа среда
 • Информирано сългасие в онкологията
 • Медицинска експертиза на работоспособността при раково заболяване
 • Клинични проучвания в онкологията - правни и етични проблеми
 • Психо-социална помощ на онкоболните и техните семейства
 • Правни и деонтологични проблеми в онкологията
Литература
нагоре