Новини

Излезе първия брой на списание Онкология - Здравен навигатор

Излезе първия брой на списание Онкология - Здравен навигатор

02 Юли 2014, Сряда

Изтегли списанието: (тук)

Съдържание:

Иновативните подходи в областта на Медицинската он-
кология
През тази година те не просто се коментираха, но и
бяха представени като опит, наложен в клиничната
практика........................................................................... 5-8Подобри се разбирането за това какво е рак
Това отбелязва проф. д-р Асен Дудов, председател на
Българско онкологично дружество.................................10-11Таргетната терапия е много щадяща
Това отбелязва Стоян Бичев, биолог в Национална гене-
тична лаборатория................................................................12Постиженията на фармацевтичната компания Amgen
Бяха дискутирани по време на Националната конферен-
ция по Медицинска онкология................................................13Може да се говори за революция в лечението на рака
Това коментираха чуждестранни специалисти, които
бяха у нас по покана на Astellas..............................................15Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки е
една от най-високите технологии
Повече за навлизането на иновациите в областта на хе-
матологията - проф. Маргарита Генова, председател на
Българско медицинско сдружение по хематология...... 17-18Какво се случи през 2013 в областта на Онкологията?!
Представяме ви обзор на някои от по-важните научни
събития, провели се през миналата година, както и ко-
ментарите на част от специалистите, включили се във
форумите.............................................................................18-27Четвърта Международна среща на Клуб Млад Онколог
Форумът се проведе от 16 до 18 май 2014 г.......................27Кои събития си заслужава да посетите в чужбина?!
Календар за някои от ключовите конгреси и конференции
по света, които биха предизвикали интереса на специали-
стите в областта на онкологията............................... 28-29Кадрите трябва да са ни приоритет №1
Това казва д-р Валентин Ангелов, изпълнителен директор
на Националната онкологична болница в София.............29-32Онкологичните заболявания трябва да се улавят въз-
можно по-рано
Това коментира проф. Клаус Андерсен, известен специа-
лист по онкогинекология и репродукция, Дания................32Онкогинекологията е много специфична и тежка специ-
алност, която изисква допълнителна квалификация
Това напомня проф. д-р Галина Чакалова, началник Клини-
ка по гинекология в Специализираната болница за актив-
но лечение по онкология-София..................................... 33-34Към 2025 г. се очаква приложението на хибридните диаг-
ностични методи да надхвърли 40% от всички образни
методи
Това коментира доц. д-р Антония Цоневска, началник от-
деление ин-виво в Клиниката по Нуклеарна медицина на
Специализираната болница за активно лечение по онко-
логия-София....................................................................... 35-36Цялотелесна костна сцинтиграфия и SPECT/CT за диа-
гноза на костни метастази при пациенти с онкологично
заболяване – материал на екип на Клиника по нуклеарна
медицина, СБАЛО-София..................................................37-39Трябва да вървим по пътя на останалите европейски
държави
Така специалистите виждат развитието на онкологич-
ната фармация. Какво разказаха пред Здравен навигатор
магистър фармацевт Велина Григорова, председател на
Българското Сдружение за Онкологична Фармация, проф.
д-р Николай Данчев, проф. д-р Маргарита Генова и доц. д-р
Жасмина Михайлова?!....................................................... 39-42Транспорт, съхранение и безопасна работа с цитостати-
ци - Специализиран текст на Българското Сдружение за
Онкологична Фармация..................................................... 43-45Няма метод, който да се прилага по света и да не е по-
знат и у нас
Това коментира проф. д-р Екатерина Пейчева, началник
на Клиниката по Дерматология в Специализираната
болница за активно лечение по онкология-София...... 45-46Лъчелечението е апаратурна специалност и обновяване-
то и е свързано със сериозна инвестиция в началото
Това отчита проф. д-р Веселина Първанова, ръководител
на Клиниката по лъчелечение в СБАЛО-София............47-48Ендокринни панкреатични тумори – анализ на проф. д-р
П. Куртев, Хирургична клиника (СБАЛО-София).......... 48-53Длъжни сме да прилагаме всяко нововъведение в името
на лечението на онкологичното заболяване
Това коментира проф. д-р Панайот Куртев, началник От-
деление по колопроктология в Клиниката по Коремна хи-
рургия на СБАЛО-София........................................................54Ракът на пикочния мехур засяга по-често мъжете
Това отчита доц. д-р Красимир Нейков, началник Клиника
по Урология в СБАЛО-София........................................... 55-57

нагоре