Новини

Заместник-министър Персенски ще открие новата сграда към клиниката по лъчелечение в СБАЛ по Oнкология

Заместник-министър Персенски ще открие новата сграда към клиниката по лъчелечение в СБАЛ по Oнкология

02 Декември 2015, Сряда

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

В четвъртък, 3 декември, от 11 ч. заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще посети СБАЛ по Онкология, гр. София и ще участва в заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София”.

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще открие нова сграда към Клиниката по лъчелечение в СБАЛ по Онкология, гр. София, с разгърната застроена площ от  4 416 кв. м. Сградата е изградена в изпълнение на проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София”, който е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Валентин Ангелов, директор на СБАЛ по Онкология, гр. София, г-жа Марияна Василева - ръководител на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, инж. Стойка Таскова, национален координатор на Средносрочната рамкова инвестиционна програма, представители на местната власт и др.

Основната цел на проект  BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София” е осигуряване на подходяща и ефективна държавна здравна инфраструктура, която да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ, която е постигната успешно.

В изпълнение на проекта са доставени и въведени  в експлоатация два мултимодални линейни ускорителя, апаратура за хеликална терапия, магнитно-резонансен томограф, компютър-томографски симулатор, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, система за планиране на лъчелечението,  дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация на пациента, уредба за интраоперативно лъчелечение /Kv лечение и апаратура за централна стерилизация. Извършени са строително-монтажни и строително-ремонтни дейности за разширение и рехабилитация на съществуващия сграден фонд  на лъчетерапевтичния комплекс. Изградените са нови площи, които дават възможност за развитие на съвременна образна диагностика, лечебно дозиметрично планиране и провеждане на модерно перкунтанно лъчелечение и метаболитна терапия при онкологични заболявания.

 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта e 31 928 171, 17 лв.

нагоре