Лаборатория по клинична дозиметрия

Основни дейности - Лаборатория по клинична дозиметрия

Алгоритъм за лъчелечение

Цялостният лъчетерапевтичен процес се осъществява екипно от лекари, медицински физици, лаборанти, медицински сестри и санитари, като се следват стриктно правилата за изпълнение на етапите за лъчелечение и отговорния персонал за тях.

  • Клинично планиране – решение на Онкологичен комитет. Всички лекари със специалност са част от профилираните по локализации и методи на лечение онкологични комитети в УСБАЛО-ЕАД;
  • Анатомо-топографско планиране – лекари и рентгенови лаборанти, седмица преди начало на облъчването;
  • Дозиметрично планиране – медицински физици и рентгенови лаборанти, седмица преди начало на облъчването;
  • Провеждане на облъчването – рентгенов лаборант, лекар и физик при първото облъчване;
  • Изписване (дехоспитализация) на болния, епикриза и съвети към пациента – технически секретар и лекар в деня на изписване;
  • Архивиране на документите от облъчване – физици и технически секретари.

В Клиниката се осъществява консултативна и лечебно-диагностична дейност по всички клинични пътеки за лъчелечение към НЗОК в сътрудничество с водещи онколози в областта на профилактиката, диагностиката, онкологичната хирургия, медицинска онкология и трудовата експертиза. Годишно се облъчват близо 2500 болни, от които 450-480 заемат болнично легло. Средно дневно в Клиниката по лъчелечение се лекуват 150 - 180 и се консултират между 30-40 пациенти.

ОБУЧЕНИЕ на персонала

Обучението на персонала е първостепенна задача на ръководството на Клиниката, което се осъществява у нас и основно в чужбина, планирано в две посоки – при инсталиране на нова уредба и специализация, съобразена с интересите и дейността, в която е профилиран лекаря, физика или лаборанта, отбелязано подробно в СВ на служителите. Бъдещото развитие на Клиниката се отразява в Проектите на началника на клиниката, отделенията и лабораторията.

Академичното развитие на кадрите се ръководи от двама професори и дм по научната специалност „Онкология“, както и от експерти по „Медицинска радиологична физика“.

нагоре