Лаборатория по клинична дозиметрия

Апаратура - Лаборатория по клинична дозиметрия

ВИДОВЕ АПРАТУРА 

 1. Помощни диагностични уредби и имобилизационни устройства при лечебното планиране – скениране накомпютърен томограф (КТ), магнитно резонансен томограф (МРТ), рентгенов симулатор и ехограф за провеждане на брахитерапия.
 2. Планиращи системи – клиниката разполага с четири високотехнологични компютърни системи, които са сърцевината на лъчелечебния процес. В анатомичния и дозиметричен модул се изгражда индивидуален дозиметричен план от лекари и медицински физици при пациент за перкутанно лъчелечение при всички онкологични заболявания или за брахитерапия при тумори на маточното тяло и шийка, простатен карцином и др. тумори. Одобреният план се насочва към уредбите за облъчване. При приключване на лъчелечението данните се архивират и запазват на книжен (архив на клиниката) и на електронен носител за статистическа обработка или при необходимост от друго облъчване.
 3. Терапевтични уредби за перкутанно лъчелечение
 • Рентгентерапевтична уредба за лечение на кожни тумори, метастази, възпалителни, дегенеративни и пролиферативни заболявания, разположена на 1 етаж на основната сграда на УСБАЛО-ЕАД;
 • Телегаматерапевтична уредба - предимно за палиативно лъчелечение и изследвания на медицинските физици, разположена в сутеренния етаж на основната сграда на УСБАЛО-ЕАД;
 • Два линейни конвенционални ускорителя за облъчване на дълбоки и повърхностни тумори по стандартни лечебни схеми и радиохирургия, разположени в Новия лъчетерапевтичен комплекс в двора на УСБАЛО-ЕАД и

Томотерапия единствен в странатаспециализиран линеен ускорител, хибридно свързан с КТ за висока точност при облъчване на сложни и големи обеми, както и за радиохирургия.

За радиохирургия могат да се използват два от линейните ускорители и уредбата за томотерапия при първични тумори на белите дробове, панкреаса, чернодробни тумори и метастатични лезии, при които има противопоказания за оперативно лечение. Радиохирургията може да замени оперативния метод на лечение.

Наличието на два конвенционални ускорителя и една хеликална томотерапия в Клиниката позволява автоматично пренасочване на болните от един ускорител към друг при планирани задължителни профилактики и непредвидени повреди на машините

 1.  Терапевтични уредби и условия за брахитерапия
 • Брахитерапевтична уредба с автоматично посленатоварване и висока мощност на дозата с налични апликатори за прилагане на всички видове брахитерапия, разположена в сутеренния етаж на основната сграда на УСБАЛО-ЕАД;
 • Уредба за електронна брахитерапия за интраоперативно лъчелечение, разположена в специално оборудвана зала 3 на оперативния блок в УСБАЛО-ЕАД;
 • Условия за провеждане на брахитерапия с открити радиоактивни източници в т. н. „Активен блок“ в сутеренния етаж на основната сграда на УСБАЛО-ЕАД.
 1. Дозиметрична апаратура в пълен комплект за осигуряване и поддържане на качеството на всички налични помощни и терепавтични уредби, включваща водни фантоми, йонизационни камери, електрометри и специализирани фантоми за проверка на дозиметричните планове при всеки пациент.
 2. Свързваща информационна система за обмен на данни и образи - съхранява и прехвърля данните за облъчване на пациентите от планиращата система към терапевтичните уредби и осигурява възможност за проследяване на облъчването.
нагоре