Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия

Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия


Отделението е най-голямото специализирано, научно и високо технологично звено, утвърдило се като едно от водещите по хирургия на гърда в страната ни с над 1 100 извършени операции на гърди годишно. В отделението се прилага персонализиран подход към всяка пациентка след анализ на клиничната находка и индивидуалните особености на пациентката, обсъждайки всички фактори, свързани със заболяването. Следване на основните онкологични принципи в съчетание с новостите в лечението и добрите естетични резултати са сред приоритетите на специалистите при определяне на диагностичната и оперативна тактика. Прилагат съвременни оперативни и онколпластични техники, както на гърда, така и на аксила.

Извършва се рутинно целият спектър от операции и манипулации на гърда и аксила, включително и онкопластична хирургия и сентинелна дисекция, както при възрастни, така и при деца над 9 години.

Ранното раздвижване и рехабилитация с индивидуален специализиран рехабилитатор непосредствено след операцията са основни в алгоритъма ни за бързо възстановяване, връщане към ежедневните дейности и подобряване качеството на живот на пациентите.

В отделението действа както предоперативен, така и следоперативен “Онкологичен комитет по рак на гърдата”, с участието на химиотерапевти, лъчетерапевти, специалисти по образна диагностика, нуклеарна медицина, патология и при необходимост – специалист по пластична хирургия. Мултидисциплинарният подход oсигурява контрол на качеството на диагностиката, стадирането, лечението и проследяването при болните с рак на гърдата, съобразявайки се с правилата за добра медицинска практика и съществуващите европейски и световни онкологични стандарти.

Качеството на извършената медицинска и оперативна дейност в Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия се обективизира чрез резултатите ни от 5-годишната преживяемост на пациентите, която е с около 10% по-висока от средната за страната ни и с 2% над средноевропейската.

нагоре