Отделение по гръдна хирургия

Отделение по гръдна хирургия

Отделението по гръдна хирургия е специализирано, научно и високо технологично звено, утвърдило се като едно от водещите по гръдна хирургия в страната ни. Акцент в работата на специалистите от Отделението по гръдна хирургия са злокачествените заболявания в областта в тясна колаборация със специалисти от всички онкологични специалности.

Хирурзите от Отделението по гръдна хирургия активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикациите за операция при всеки отделен пациент, извършване на необходимата операция и адекватно следоперативно наблюдение и проследяване.

В отделението действа “Онкологичен комитет по белодробни тумори” с участието на химиотерапевти, лъчетерапевти, бронхоскопист, специалист по образна диагностика и патолог. Диагностично-лечебният комитет подсигурява контрол на качеството на диагностиката, стадирането и лечението при болните с тумори на белите дробове, съобразявайки се с правилата за добра медицинска практика и съществуващите онкологични стандарти.

Извършват се рутинно открити, ендоскопски и видео-асистирани оперативни намеси и манипулации при възрастни.

нагоре