Отделение по гастроентерология

Отделение по гастроентерология

Дейности

В отделението се осъществяват ранно диагностициране, скрининг и профилактика на рак на дебелото черво, хранопровода и стомаха, премахване на състояния, които могат да доведат до неопластично заболяване на тези органи, както и проследяване на пациенти с вече доказана патология. Основните ползвани методи са диагностична конвенционална и доплер ехография на коремни органи, диагностична и терапевтична парацентеза под ехографски контрол, диагностична и терапевтична горна гастроинтестинална ендоскопия, диагностична и терапевтична долна гастроинтестинална ендоскопия.

Извършва се и наблюдение върху членове на семействата на болни с рак на стомаха и на дебелото черво с цел активно търсене и премахване на доброкачествени образувания на дебелото черво и стомаха, които могат да се окажат преканцерози.

При всички болни с установено неопластично заболяване се провежда стадиране, болните се представят на онкологичен комитет, оценява се състоянието и се преценява по-нататъшното поведение.

Средно месечно през отделението и консултативните кабинети преминават над 300 пациенти.


КООРДИНАТИ 

Отделение по гастроентерология – тел: 02 80 76 360 

нагоре