Лаборатория по клинична дозиметрия

Лаборатория по клинична дозиметрия


Лабораторията има дълга история и е създадена като структура със създаването на Клиниката по лъчелечение.

Качеството на лечението се постига и посредством съвкупност от измервания и изчисления, провеждани от медицински физици, инженери и рентгенови лаборанти (дозиметристи).

Цялото оборудване, използвано за лъчелечение, се въвежда  в клиничната практика от медицински физици. Разполагаме със съвременна и модерна дозиметрична апаратура, с която калибрираме уредбите за лечение. Всяка година участваме в международни сравнения за калибрирането на високо енергийни фотонни снопове.

Контролираме функционалното състояние на лъчетерапевтичните уредби и на помощните диагностични уредби, за да осигурим безопасно лечение на нашите пациенти.

За всеки пациент изготвяме оптимизиран индивидуален дозиметричен план.

Ние сме и ще бъдем лидери в България в прилагането и демонстрирането на клиничната стойност на всяка нова методика за лъчелечение:

  • През 2001 г с получаването на първата в страната триизмерна планираща система и компютър томографски симулатор се премина от двуизмерно към триизмерно планиране.
  • През 2010 г. е въведено за първи път в страната триизмерно, образно асистирано планиране в реално време за пациентите, лекувани с брахитерапия.
  • През 2013 г. поставихме началото на модулираното по интензитет лъчелечение (IMRT) и в момента почти всички пациенти се лекуват с модулирано по интензитет и обемно модулирано ротационно лъчелечение (IMRT, VMAT).
  • През 2017 разработихме стандарта и стартирахме лечението на пациенти с  интра- и екстракраниална радиохирургия. В момента над 150 пациента годишно се лекуват успешно с този метод.
  • Успоредно с това продължаваме да усъвършенстваме образно асистираното и адаптирано лъчелечение (IGRT и ART)
  • През 2020 г. въведохме нова методика за целотелесно (TBI) и целокостно мозъчно облъчване (TMI), което е важна част от лечението при левкемия и други хематологични болести и се прилага като част от подготовката на пациента за трансплантация на стволови клетки.

Лабораторията отговаря за безопасното използване на радиацията, както за нашите пациенти, така и за персонала на Клиниката и Болницата.

В лабораторията се разработват и внедряват нови измервателни и изчислителни методи, с оглед изискванията на националните и международни стандарти за осигуряване на качеството в лъчелечението и за по-ефективно организиране, показване, анализиране и разбиране на информацията, свързана с лечението на пациентите.

Лабораторията организира обучителни курсове, регионални семинари и работни срещи, включително и с международно участие.

Медицинските физици от екипа на лабораторията преподават  по радиологична физика, дозиметрия и лъчезащита на специализанти лекари и медицински физици.

В Лабораторията се провеждат практическите упражнения за студенти от специалността Медицинска физика на Физически факултет към Софийски университет.

Лабораторията оказва методична и консултативна помощ на лъчетерапевтичните центрове в страната.

През 2021-2022 екипът на лабораторията организира и проведе IMRT одит по методика на Международната агенция по атомна енергия в повечето лъчетерапевтични центрове в страната.

нагоре