Клиника по обща и клинична патология

Клиника по обща и клинична патология

ИСТОРИЯ

Клиниката по „Клинична Патология“  на  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД  е наследник на създадената през 1958 г. от проф.Райчо Райчев „Секция по патоморфология на туморите“ към Научния институт по онкология.

През 60-те години на миналия век в Клиниката се въвеждат новите хистохимични методи на диагностика, а през 80-години за първи път у нас започва прилагането на имунохистохимичните  изследвания в диагностиката на раковите заболявания.

От средата на 90-те години в Клиниката заседава единственият у нас Диагностичен морфологичен комитет. В състава му са включени изтъкнати български специалисти в областта на туморната патология.

Днес Клиниката по „Клинична патология“ разполага с обновена и модернизирана база. Тя е настанена  в нова постройка, съобразена със съвременните стандарти и изисквания. Клиниката има модерно обзаведена лаборатория по хистопатология със зала за срочни интраоперативни хистологични изследвания и аутопсионна зала, имунохистохимична лаборатория, генетично -молекулрна лаборатория и цитологична лаборатория.

КЛИНИКАТА

Главна цел и основна дейност на Клиниката по Клинична патология в УСБАЛО е проучване на морфологията, етиологията и патогенезата на неопластичните (туморните) заболявания, чрез изследването на хирургично отстранени органи, тъкани (биопсични проби) и телесни течности (цитологични проби).

Гефрирното (интраоперативно), биопсично и цитологично изследвания дават възможност за определяне на хистогенезата (произхода) на туморите. Тези изследвания имат диагностичен характер. Специфичните хистохимични, имунохистохимични и ин ситу хибридизационни изследвания, позволяват определяне на молекулярно-генетичните характеристики на туморите. Те имат пряко отношение към определяне на прогнозата на заболяването, избора на индивидуализирана терапия, оценката на ефекта при провежданото лечение и евентуалната му корекция.

   В Клиниката се извършва съвременна имуноморфологична диагностика и диференциална диагностика на предракови и ракови заболявания. Изследват се редица онкогенни протеини, туморни и пролиферативни маркери, определят се HER-2 и хормоналния рецепторен статус при карцином на млечна жлеза, микросателитна нестабилност при колоректални тумори, генетично- молекулярни и имунохистохимични предиктични маркери при карцином на бял дроб и малигнен меланом.

ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение по „ Молекулрна биология“ – доц. д-р Бачурска, дм

Отделение по имунохистохимия – д-р Ангелина Карамфилова

Отделение „ Биопсична с гефрир и аутопсионна  – д-р Лиляна Владова

Отделение по цитология – биолог Даниела Божкова

ДЕЙНОСТИ

Клиниката по Клинична патология извършва следните дейности:

-          Обработва, диагностицира и консултира оперативно отстранени материали;

-          Обработва, диагностицира и консултира цитологични материали;

-          Извършва интраоперативна (гефрирна) обработка, диагностика и консултация на оперативни материали в рамките на 30 мин след получаването им;

-          Имунохистохимични изследвания на първични и метастатични тумори с цел адекватно и коректно определяне на хистогенезата им, градиране и стадиране;

-          Имунохистохимични, ин ситу хибридизационни и генетично- молекулярни  изследвания на карцином на млечна жлеза, бял дроб, дебело черво, стомах, генекологични и кожни карциноми с цел определяне на прогнозата на заболяването и избора на индивидуализирана терапия;

-          Участва в онкологични комисии по всички специалности;

-          Извършва консултации на материали на болните извън контингента на УСБАЛО по тяхното желание или насочени от други лечебни заведения;

-          Извършва научна медицинска  и морфологична експериментална дейност в областта на онкопатология;

-          Обучава специализанти по Обща и клинична патология;

-          Участва в общо болнична информационна система, като събира и предава медицинска информация и ползва такава от другите звена на болницата;

-          Осъществява вътрешен контрол на качеството на извършената техническа работа и диагностична дейност.

Клиниката по патология разполага със съвременна апаратура както за обработка на рутинни биопсични и цитологични изследвания (термостати, хистокинети, парафинов център, автоматизиран апарат за оцветяване, микротоми, вани), така и за спешни интраоперативни (гефрирни) изследвания (криостати) и автоматизирани имунохистохимични,  ин ситу хибридизационни изследвания и генетично- молекулярни изследвания (Ventana BenchMark, имуностейнер BOND LEICA, real PCR Idylla Biocartis  ).

нагоре