Клиника по нуклеарна медицина

Клиника по нуклеарна медицина

Клинката по Нуклеарна медицина е основана през 1958 година от Проф. Д-р Владимир Орешков като Лаборатория за терапевтично и диагностично приложение на открити радиоактивни изотопи (радионуклиди и радиофармацевтични лекарствени препарати) към Радиологична секция на Научния институт по онкология. Следващи ръководители на Клиниката са Доц. Д-р Тихомир Кацаров,дм и Проф. Д-р Димитър Цингилев, дм, дмн - и основател на отделението по нуклеарна медицина за «ин витро» диагностика към клиниката, с радиоимунологични и радиоимунолигандни методи - най-нови и модерни за 70-те години на 20-ти век.  От 2007 година Началник на Клиниката по Нуклеарна медицина е Проф. Д-р Елена Пиперкова, дм, дмн. В Клиниката по Нуклеарна медицина на УСБАЛО «Проф. Иван Черноземски»-ЕАД в последните десетилетия са подготвени и работили редица специалисти по нуклеарна медицина, някои от които са хабилитирани в НОЦ и УСБАЛО като доценти и професори. Всеки от екипа на Клиниката членува в Българското научно Дружество по Нуклеарна медицина, Онкология, в Европейската Асоциация по Нуклеарна медицина и други международни организации, според нивото на ценз.


Клиниката винаги се е развивала като водеща в  страната в областта на образната метаболитна и хибридна нуклеарно- медицинска диагностика, въвеждала е  най-съвременните нуклеарно-медицински диагностични методи, особено в областта на онкологията,  център е за консултативно-експертна и методологична дейност за пациенти, за развитието на модерната нуклеарна медицина в България, както и в Европейската асоциация по нуклеарна медицина преди и в рамките на ЕС, участвува непрекъснато в изграждането на Националните стандарти по Нуклеарна медицина, база е за обучение на студенти по медицина и специалисти по здравни грижи (рентгенови лаборанти и медицински сестри), специализанти и докторанти по нуклеарна медицина и онкология, в написването на учебници и важни учебни помагала, в научно-изследователска дейност с публикации в национални и международни специаличирани научни списания, презентации на национални и международни научни форуми, в обществена медицинска дейност, Национални и Европейски научни проекти и др.

Най-общо дейността на Клиниката може да се систематизира в

 • Диагностична дейност и контрол на метаболитната терапия;
 • Консултативна високо-специализирана експертна дейност;
 • Организационно методическа, рецензентна;
 • Национално и международно-Експертна;
 • Научно-изследователска и внедрителска;
 •  Учебно-преподавателска;
 • Студенти от МФ на СУ „Св.Климент Охридски”
 • Специализанти по медицинската специалност „Нуклеарна медицина”
 • Докторанти по научната специалност „онкология” със шифър 03.01.46
 • Докторанти по научната специалност „нуклеарна медицина” 03.01.28
 • Следдипломна квалификация на лекари, инженери, медицински физици и радиохимици, специалисти по здравни грижи

В Клиниката ежедневно се провеждат високо специализирани метаболитни образни изследвания – PET/CT, както и целотелесно-сцинтиграфски, динамично-функционални и хибридни на SPECT/CT

Начин на достъп за записване и провеждане изледвания в Клиниката по Нуклеарна медицина:

Пациентите се приемат за записване и изследване на регистратурата на Клиниката-Тел.: 02/80 76 300 от страната и +359 2 80 76 300 от чужбина,с процедури по НЗОК (ПЕТ/КТ - №36 с талони № 8А и 119 от специалист), (SPECT/CT- №35 и №37, с талони №8А и 119), прилагайки медицинска 

информация доказваща необходимостта от провеждане на посочените процедури. Неосигурените пациенти и желаещите да проведат платени изследвания по ценоразписа на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ - ЕАД, също предоставят цялата индивидуална медицинска документация с предходни образни и нуклеарно-медицински изследвания - SPECT, SPECT/CT и PET/CT.

 

 

нагоре