Клиника по медицинска онкология

Клиника по медицинска онкология


В Клиника медицинска онкология се провеждат всички видове противотуморно лечение: според целта (радикално, палиативно, контрол на симптоми); според време на прилагане (нео-, адювантно, при метастатична болест); според начин на приложение (венозно, подкожно, ентерално, интракавитарно и др.).

В клиниката се провеждат всички видове системно противотуморно лечение: химио-, хормоно-, таргетна, ендокринна и имунотерапия, биологично лечение (антитела, ваксини, имунотерапия, колони-стимулиращи фактори и др), отчитайки и вземайки предвид възможните специфични странични ефекти и поведение при токсичност. Провеждат се и комбинирани подходи на лечение: комбиниращи различните видове съчетано системно противотуморно лекарствено лечение като комбинирано прицелно и химиолечение, химио-имунотерапия, комбинация от прицелна и имунотерапия, ендокринно и прицелно лечение. Взаимодействие с Клиниката по лъчелечение се провеждат и мултимодални подходи като лъчехимиолечение, комбинирано лъчелечение и прицелно или имунолечение. 

Отдавна химиотерапията не е единствено противотуморно лечение, поради което вече понятието лекар-химиотерапевт е неактуално и лекарите, провеждащи системно лечение, се наричат Медицински онколози.

нагоре