Клиника по лъчелечение

Клиника по лъчелечение

Клиниката по лъчелечение, като част от най-голямата специализирана болница по онкология у нас, обединява усилията си около четири ключови стратегически теми в полза на пациента - Всеобхватност“ „Компетентност“ „Съпричастност“ и „Достъпност“.


Създадена е през 1956 г., когато в нея са инсталирани 6 апарата за лечение на туморни и някои нетуморни заболявания. Водещи лъчетерапевти като проф. Андрей Сахатчиев, проф. Марин Мушмов, проф. Павел Пенчев, доц. Венета Пандова и медицински физици Доц. Михаил Ганчев, Доц. Венцислав Тодоров и др. определят структурата на клиниката, която е съхранена и до днес. Връх в развитието е инсталирането на първият медицински ускорител на Балканите и успоредно използване на най-съвременни техники в сектора за брахитерапия прави Клиниката желан център за квалификация на лекари и физици от източна Европа. Над 60 годишната история на Клиниката, трайната приемственост, екипност и уникалната работна среда на сътрудничество с наличие на целия спектър от апаратурни възможности сега, позволява бързо въвеждане на иновации и квалификация на колегите от страната за прилагане на най-съвременно лъчелечение.

В Клиниката се прилагат двата основни вида лъчелечение - перкутанно (външно), през кожата и брахитерапия (вътрешно) при почти всички онкологични заболявания и във всеки етап от развитие на болестта.

Ръководител на Клиниката по лъчелечение е проф. д-р Иглика Михайлова, която отговаря за цялостната лечебно-диагностична, учебна и научна дейност, както и за бъдещото развитие и обновяване на апаратурните възможности на структурното звено.

В Клиниката работят 12 лекари, 8 медицински физици, 18 рентгенови лаборанти, 10 медицински сестри и 8 санитари, обучени за работа в екип при специфични условия с йонизиращи лъчения.

 

Висококвалифицираният персонал превръща Клиниката по лъчелечение във водеща база за обучение, акредитирана по медицинските специалности в областта на здравеопазването – „Лъчелечение“, „Медицинска радиологична физика“, както и на докторанти по научната специалност „Онкология“.

В етапите на цялостния лъчелечебния процес се използва широка палитра от високотехнологична диагностична, терапевтична и дозиметрична апаратура.

Цялостната дейност на Клиниката се осъществява във функционално свързани две отделения с легла - Отделение по лъчелечение с дейност брахитерапия – 38 легла и Отделение по перкутанно лъчелечение с 10 легла на функционален принцип и Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита без легла.

нагоре