Клиника по медицинска онкология

Основни дейности - Клиника по медицинска онкология

 1. Лечебно-диагностична дейност, както и проследяване на пациенти със солидни онкологични болести
 2. Консултативна дейност на пациенти от УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД и външни за лечебната институция пациенти
 3. Научна дейност с акредитация за докторска програма от професионално направление 7.1. Медицина.
 4. Участие в проекти, клинични изпитвания и научна дейност, включително собствени клинични проекти (Investigator-initiated trials)
 5. Референтен център за лекарствено лечение на солидни тумори в България
 6. Учебна дейност — обучение на студентипо медицина, здравни грижи
 7. Провежда следдипломно обучение на специализанти и докторанти по Медицинска онкология и участва в обучението на специализанти и докторанти от други области на клиничната онкология
 8. Провеждане на Основни и специализирани курсове за специализанти и специалиста и продължаващо медицинско обучение по Медицинскаонкология
 9. Участие в организиране на ежегодното научно събитие на институцията – Научна конференция по онкология

 

Прием на пациенти – хоспитализация за болнично лечение по Клинична пътека

Диагностика и лечение чрез хоспитализация на пациенти в Клиника Медицинска онкология се осъществява ежедневно. Пациентът трябва задължително да представи личен документ за регистрация на консултация, хоспитализация, лечение в дневен стационар или провеждане на дейност по амбулаторна процедура.

 1. Прием на пациенти се осъществява ежедневно чрезКонсултативните кабинети въз основа на планов прием и листа на чакащи според критерии за онкологична отложена спешност. При липса на капацитет за планова хоспитализация лечебното заведение изготвя листа на чакащи. В листата на чакащи се включват всички пациенти, които следва да постъпят за лечение в болницата, с изключение на спешните случаи. Здравноосигурените, включени в листата, получават пореден номер и дата за планова хоспитализация и постъпване в Клиниката.
 2. Пациентите се регистрират и се приемат в деня на явяването или се включват в листа на чакащи като се планира дата за приемане. Прием на пациенти в KMO се осъществява само след консултация с лекар – специалист Медицинска онкология, работещ в клиниката. Всеки случай на пациент се регистрира с преглед и детайли по отношение на значимата за онкологичния процес информация в болничната система като консултация. Организират се допълнителни изследвания и консултации при необходимост, които са счетени за необходими за започване на системно лечение (образна диагностика, изследване на предиктивни биомаркери, лабораторни изследвания и др.)
 3. Консултиращият лекар представа информацията на заседание на Обща клинична онкологична комисия, където се определят необходимите стъпки за диагноза и последващо лечение.
 4. Случаят и цялостната информация се обсъжда и на Комисия за определяне на системно лечение преди хоспитализация.
 5. При хоспитализация, в деня на прием в клиниката, пациентите преминават през регистратура, където се извършва административна дейност по хоспитализация: чекиране на лична карта или документ за самоличност, проверка на здравноосигурителен статус, регистрация за прием в клиниката и издаване на направление за хоспитализация,  за лабораторни и образни изследвания, както и оформяне на документ за временна нетрудоспособност или подготовка за консултация за представяне на ТЕЛК.
 6. Към момента на хоспитализация или прием за лечение в Дневен стационар на всеки пациент се извършва електронна проверка на здравно-осигурителен статус чрез елекронната система на НЗОК. В случай на установяване на липса на здравноосигурителни права, пациентът се уведомява и това се записва в медицинската документация. При решение за хоспитализация и лечение, пациентът се насочва към касата на лечебното заведение за плащане на медицинската услуга, съгласно утвърдения и действащия ценоразпис на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД.
 7. След прецизиране, основаващо се на онкологичната диагноза, състоянието на пациента и стандартите за лечение по Медицинска онкология според критериите за добра медицинска практика, на пациентите, определени за стационарно лечение, се назначават необходимите изследвания за диагностично уточняване, правилно стадиране, оценка на контраиндикации от локален и общ характер за провеждане на специфично системно  противотуморно лечение.  При  необходимост се извършват консултации в кабинетите на ДКБ на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД.
 8. Пациентът се запознава със съдържанието на утвърдената от Министъра на здравеопазването медицинска документация и информирано съгласие, които се подписват от пациента след разясняване на вид лечение, което му се предлага и съгласие с всички рискове, произтичащи от него. Предоставя се време за запознаване с формата и при необходимост се отговаря на възникналите въпроси.
 9. След приключване на административната и консултативна дейност при хоспитализация, пациентът се насочва за настаняване в клиниката. Минималният болничен престой за лечение по Клинична пътека е определен от НЗОК – 48 часа.
 10. В КМО, според сключения с НЗОК договор за лечение, се осъществява диагностична и лечебна дейност по следните Клинични пътеки https://www.nhif.bg/bg/nrd/2023-2025/medical
 • Клинична пътека № 240: Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години
 • Клинична пътека № 241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони
 • Клинична пътека № 241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години

 

Прием на пациенти – лекарствено лечение по Амбулаторна процедура

В Клиника Медицинска онкология се провежда лекарствено лечение и по Амбулаторна процедура. Лечението се провежда в специално създадения за тази цел Дневен стационар, разполагащ с 8 легла за временен престой.

 1. Прием на пациенти се осъществява ежедневно чрезКонсултативните кабинети въз основа на планов прием и листа на чакащи според критерии за онкологична отложена спешност.
 2. Лечение на пациенти в KMO се осъществява само след консултация с лекар – специалист Медицинска онкология, работещ в клиниката. Всеки случай на пациент се регистрира с преглед и детайли по отношение на значимата за онкологичния процес информация в болничната система като консултация. Организират се допълнителни изследвания и консултации при необходимост, които са счетени за необходими за започване на системно лечение (образна диагностика, изследване на предиктивни биомаркери, лабораторни изследвания и др.)
 3. Консултиращият лекар представя информацията на заседание на Обща клинична онкологична комисия, където се определят необходимите стъпки за диагноза и последващо лечение.
 4. Случаят и цялостната информация се обсъжда и на Комисия за определяне на системно лечение преди хоспитализация.
 5. В определения за лечение в Дневен стационар, пациентите преминават през регистратура, където се извършва административна дейност по регистрация за амбулаторна процедура: чекиране на лична карта или документ за самоличност, проверка на здравноосигурителен статус, регистрация за консултация иа амбулаторна / клинична процедура в клиниката и издаване на направление за лабораторни изследвания.
 6. Към момента на прием за лечение в Дневен стационар на всеки пациент се извършва електронна проверка на здравно-осигурителен статус чрез електронната система на НЗОК. В случай на установяване на липса на здравноосигурителни права, пациентът се уведомява и това се записва в медицинската документация. При решение за лечение на пациент с прекъснати здравно-осигурителни права, пациентът се насочва към касата на лечебното заведение за плащане на медицинската услуга, дейността и лечението съгласно утвърдения и действащия ценоразпис на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД.
 7. След прецизиране, основаващо се на онкологичната диагноза, състоянието на пациента и стандартите за лечение по Медицинска онкология според критериите за добра медицинска практика, на пациентите, определени за амбулаторно лечение в Дневен стационар, се назначават необходимите изследвания за провеждане на специфично системно противотуморно лечение.
 8. На пациента се предоставя утвърдената от Министъра на здравеопазването медицинска документация и информирано съгласие, които се подписват от пациента или неговия законен представител след разясняване на вид лечение, което му се предлага и съгласие с всички рискове, произтичащи от него. Предоставя се време за запознаване с формата и при необходимост се отговаря на възникналите въпроси.
 9. След приключване на административната и консултативна дейност при регистрация за амбулаторна процедура, пациентът се насочва към Консултативен кабинет за определяне и назначаване на лечение. В КМО, според сключения с НЗОК договор за лечение, се осъществява диагностична и лечебна дейност по следните Амбулаторни процедури https://www.nhif.bg/bg/nrd/2023-2025/medical
 • Амбулаторна процедура № 06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
 • Амбулаторна процедура № 07 Амбулаторно наблюдение (диспансеризация) при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
 • Амбулаторна процедура № 08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

 

Организацияна диагностична и лечебна дейност, както и на грижите за пациенти с онкологични болести, провеждащи лечение в KMO

 1. Диагностичната и лечебна дейноств KMO се осъществява в Консултативните кабинети и в стационарите на КМО. Клиничното поведение се провежда от лекар със специалност Медицинска онкология и се ръководи от доказателствената медицина, международните и националните ръководства по Клинична и Медицинска онкология в съответствие с правилата за добра медицинска практика. Специализантите по Медицинска онкология участват в лечебно-диагностичния процес под директна супервизия и ръководство на лекар със специалност Медицинска онкология.
 2. За диагностична и лечебна дейност в KMO се приемат пациенти с болести, фигуриращи в предмета на нейнатадейност. Лечението в Клиниката се осъществява чрез хоспитализация по клинична пътека и лечение по клинична процедура до 12 часа престой.
 3. За постъпилите пациенти за лечение се попълва електронно медицинско досие, където се отбелязват всичкипроцедури, дейности и приложени медикаменти. Въведената информация се входира ежедневно електронно към НЗИС към електронно досие на пациента.
 4. Лекарите в KMO разясняват по на пациента и на неговите законни представители характера на онкологичната болест, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебно поведение, възможните рискове и усложнения, както и възможния или вероятен изход от болестта с очаквана прогноза и терапевтичен отговор от предлаганото лечение.
 5. В KMO не могат да се прилагат диагностични и лечебни дейности, които не са утвърдени от доказателствената медицина и които противоречат на Правилата на Добра медицинска практика.
 6. Изписване на пациент от KMO се осъществява при:
 • писмен отказ от лечение на пациента
 • след приключване на лечение или когато то може да продължи в извънболнични условия
 •  груби нарушения от страна на пациента, освен ако не се намира в състояние, застрашаващо живота му
 • по собствено желание на пациента като лекуващият лекар обяснява и документира писмено потенциалните рискове за здравното състояние и живота от решението им и собственоръчно, чрез подписа си в историята на болестта за потвърждение на това си собствено решение
 1. Извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, здравноосигурените лица имат право и на допълнително поискани услуги, свързани с оказване на медицинска помощ като медицинската помощ сезаплаща по цени, определени от УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД
 2. Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписване от KMO, които се осъществяват в консултативните кабинети към клиниката.
 3. След приключване на дейността по клинична пътека, пациентът се дехоспитализира (изписва) от клиниката като задължителна стъпка в този процес е отново чекиране на лична карта в болничната електронна система.
 4.  При изписване на пациент от KMO се оформя медицинския документ, съдържащ пълната медицинска информация за онкологичната диагноза и придружаващите болести, проведената дейност и номера на клинична пътека за хоспитализацията, анамнезата, терапевтичния план, общото състояние на пациента, хода на болестта и лечението, изхода от болестта, издадените допълнителни документи като документ за временна нетрудоспособност, протоколи за лечение и др., както и насоки за амбулаторно лечение и проследяване от личен лекар (епикриза). Един екземпляр от епикризата се предоставя за пациента срещу подпис и втори екземпляр се прикрепя към съответната историянаболестта и медицинска документация от хоспитализацията на пациента. Всички екземпляри са подписани от лекуващия лекар и ръководителя на клиниката. Епикризата се входира електронно към НЗИС към електронно досие на пациента.

 

Записване на консултация или преглед

Всеки пациент с първа презентация в Клиника Медицинска онкология и онкологична болест (от не-хематологичен произход) задължително първо се регистрира за първична консултация със специалист Медицинска онкология. Записване за консултация със става на Регистратура до Приемните кабинети в клиниката в съответствие с графика на консултантите. Информация и записване за консултация или преглед може да бъде получена на място в клиниката, при старшата сестра на Клиниката или по телефон чрез секретариата на Клиниката: 02 807 617

нагоре