Клиника по лъчелечение

Апаратура - Клиника по лъчелечение


Помощни диагностични уредби и имобилизационни устройства при лечебното планиране за имобилизация на тялото на болния и скениране на части от него на компютърен томограф (КТ) и или на магнитно резонансен томограф (МРТ). Изследването (скенирането) се извършва поне 1 седмица преди началото на лъчелечението с определяне на удобно положение на пациентната маса и поставяне на индивидуално имобилизационно устройство (термопластична маска, дюшече, клинове и др.) за осигуряване на максимална неподвижност и хоризонтиране на тялото и повторяемост на позицията на апаратите за облъчване.

Планиращите системи съдържат 2 модула:

 • анатомичен за очертаване на триизмерни образи на мишенните обеми за облъчване и околните критични органи за предпазване от лъчение (анатомо-топографско планиране);
 • дозиметричен засъздаване наиндивидуален дозиметричен план при всеки пациент заперкутанно лъчелечение или за брахитерапия (дозиметрично планиране)

Терапевтични уредби за перкутанно лъчелечение са апарати за провеждане на облъчванетос ниско, средно и високо енергийно рентгеново лъчение.

 • Рентгентерапевтична уредба с ниско и средноенергийно рентгоново лъчение при кожни тумори, мекотъканни метастази по кожата на тялото или повърхностни костни метастази. На този апарат успешно се лекуват незарастващи панарициуми (възпаление около ноктите), врастнал нокът, шипове на петата и на др. места по костите, блокирана раменна става и др. възпалителни и дегенеративни заболявания;
 • Телегаматерапевтична уредба - предимно за палиативно лечение на повърхностно разположени тумори и изследвания на медицинските физици
 • Два линейни конвенционални ускорителя за стандартно лъчелечение на тумори, разположени където и да е в човешкото тяло и за високоспециализирана методика за радиохирургия.
 • Томотерапия - специализиран линеен ускорител, хибридно свързан с КТ за висока точност при облъчване на сложни обеми.

Точността на лъчелечението на този специализиран ускорител се повишава чрез КТ скениране преди облъчването за проверка на настъпило разместване на тялото на болния, промяна в размера на тумора, което налага повторно планиране на облъчването и др. Томотерапията се прилага за най-прецизно облъчване на тумори, разположени

 • в областта на главата и шията;
 • на лимфния басейн при карцином на гърдата;
 • на тумори на плеврата със запазване на подлежащия бял дроб;
 • на големи обеми при лимфоми;
 • тумори на мозъка, при които се облъчва и гръбнака (медулобластоми, епендимоми), несравнимо по-добро от това на конвенционалните ускорители.
 • облъчване на целия корем при болни с остатъчни тумори на яйчниците след химиотерапия;

множествени кожни тумори, разположени в областта на скалпа, където пластичните операции не биха довели до трайно излекуване;

 • радиохирургия;
 • цялостно костно-мозъчно облъчване и цялостно облъчване на човешкото тяло при костно-мозъчни трансплантации.

От 2020 г. в сътрудничество с УСБАЛ на хематологични заболявания, гр. София в Клиниката по лъчелечение под ръководство на проф. д-р И. Михайлова и инж. физик Н. Гешева техниката с големи полета за подготовка на костно-мозъчни трансплантации бе въведена успешно при злокачествени хематологични заболявания и някои солидни тумори.

Терапевтични уредби и условия за брахитерапия

 • Интегрирана брахитерапевтична уредба е инсталирана в специално оборудвана операционна зала в т. н. „Активен блок“ в сутеренния етаж на основната сграда на УСБАЛО-ЕАД. Лекуват се болни с карцином на простатата, на маточната шийка, кожни тумори и метастази на равни повърхности от човешкото тяло.
 • Уредба за електронна брахитерапия за провеждане на интраоперативно лъчелечение е разположена в специално оборудвана зала 3 на оперативния блок в УСБАЛО-ЕАД. Специализираната уредба облъчва интраоперативно туморното ложе, непосредствено след отстраняване на карцинома, при запазваща гърдата операция. Туморът трябва да е разположен на поне 1 см под кожата на гърдата и след дебелоиглена биопсия и имунохистохимия. Интраоперативното облъчване може да бъде достатъчно при минимален по размер, благоприятна биология на тумора и болни в дълбока менопауза. Следоперативно при болни от всякаква възраст, но с висок риск за локални рецидиви, интраоперативното облъчване се последва с цялостно лъчелечение на съхранената гърда, за което предимство има томотерапията пред конвенционалните ускорители при сумиране на дозата. Методът е максимално щадящ за лъчеви увреждания на кожата на гърдата, подлежащата гръдна стена, белодробния паренхим и предната камера на сърцето.
 • Условия за провеждане на брахитерапия с открити радиоактивни източници в т. н. „Активен блок“ с радио-манипулационна, хранилище за радиоактивни източници и отпадъци, 2 стаи за изолиране на болни за метаболитна терапия с баня и специално изграден утайник за отходни води, преди да се включат в градската мрежа.
нагоре