Инж. Физ. Нели Гешева

Инж. Физ. Нели Гешева

 

Инж. Физ. Нели Гешева е специалист по медицинска радиологична физика, експерт в областта на лъчелечението. Отговяря за цялостната дейност в лабораторията, въвеждане в експлоатация на новите диагностични, терапевтични и дозиметрични апарати и системи, ръководи и създава протоколите за методите и техники за облъчване в клиниката, организира учебната и научна дейност на медицинските физици и осигурява безопасността за работа с източници на йонизиращи лъчения в клиниката и болницата. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

· Магистър –инженерна физика, Физически факултет на СУ, 1986;

· Специалност „Медицинска радиологична физика, Медицински университет – София, 1995;

· Експерт по Медицинска радиологична физика в област - Лъчелечение,

· Обучение в 5 курса по линия на ESTRO в областта на образни техники, изчисляване на дозата, дозиметрично планиране и осигуряване на качеството в лъчелечението и в 11 Международни Учебни курса по съвременни техники в лъчелечението (IMRT, VMAT, IGRT, SABR, TBI & TMI).

· Специализации

в Университетска болница „На Хамолце“, Прага, Чехия на тема „Осигуряване на качеството в лъчелечението“ по линия на МААЕ, Виена 1999;

в Университетската болница на Осака, Япония, по „Радиохирургия“ организирана от МЗ за въвеждане на радиохирургия у нас – 2002;

в STUK (Орган по радиационна и ядрена безопасност), Хелзинки, Финландия на тема „Калибриране на уредбите за лъчелечение“,2008;

в Университетската клиника по лъчелечение към Университета Mартин Лутър, Хале, Германия на тема „ Въвеждане в клиничната проктика на модулирано по интензитет лъчелечение“, 2008;

в Раков център МД Андерсон, Хюстън, Тексас, САЩ „Избор на оборудване за лъчелечение, приемни тестове, въвеждане в клинична експлоатация и поддръжка“ – 2015.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

· Клинично обучение на студенти по медицинска физика към Физически факултет на СУ „Св. СВ. Климент Охридски“;

· Ръководител е на четири отлично защитени магистърски дипломни работи.

· Ръководител на специализанти по „Медицинска радиологична физика“;

· Преподавател в СДО (теоретичните курсове и практическо обучение) на лекари по медицинската специалност "Лъчелечение";

· Ръководител на курса „Лъчелечение“ като част от следдипломното обучение по „Медицинска радиологична физика“;

· Преподавател в курсове по „Радиационна безопасност“ към НЦРРЗ;

· Клинично обучение на лъчетерапевти, лаборанти и медицински физици.

· Член на държавната изпитна комисия по „Медицинска радиологична физика“ в частта „Лъчелечение“ .

 

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

· Ръководител на Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита,Клиника по лъчелечение в УСБАЛО-ЕАД, София (2000 – до сега);

· Научен сътрудник в Лаборатория по Клинична Дозиметрия и Лъчезащита, НОЦ, София (1992 – 2000);

· Контролиращ физик, АЕЦ -Козлодуй (1986 – 1992);

 

ЧЛЕНСТВО В СЪВЕТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

· Член на „Медицински съвет“ при УСБАЛО-ЕАД, София (2000 до сега);

· Член на Българска Асоциация по Радиология (Гилдия на Лъчетерапевтите в България),

· Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство;

· Европейска асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO);

· Американска асоциация на медицинските физици (ААРМ).

 

ПУБЛИКАЦИОННА И ДРУГИ АКТИВНОСТИ

· Автор и съавтор в над 70 публикации и 40 участия в научни форуми с доклади и постери;

· Съавтор в “Рак на гърдата” (2014) и „Заболявания на млечната жлеза“ (2014).

· Съавтор в двутомно издание „Онкология“ (2021 - 2022) www.cancerhub.online;

· Съавтор в „Национален стандарт по радиохирургия“ на ГЛБ;

· Съавтор при обновяване на „Медицински стандарт по Лъчелечение“ в МЗ;

· Съавтор при създаване и обсъждане на клинични пътеки по лъчелечение към НЗОК и други дейности свързани с развитието на специалността и организацията на лъчелечението у нас;

· Участник в Експертни групи към МЗ при тръжни процедури за апаратурно обновяване на лъчетерапевтични центрове у нас.

 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ

· Координатор за България в международни проекти:

Регионален проект IEAE RER6033 „Укрепване на знанията на специалистите по лъчелечение - лъчетерапевти, медицински физици и рентгенови лаборанти“ 2016-2018 завършен;

Регионалния проект IEAE RER6040 „Подобряване на лъчелечението чрез използване на нови техники за дозиметрия и лъчелечение“ 2022 – 2026 в ход;

· Участник в успешно завършени проекти:

№RC 922/Regular Budget Fund между НОЦ и МААЕ, Виена „Физични тестове за осигуряване на качеството при брахитерапия с висока мощност на дозата с иридий-192 с автоматично посленатоварване“ 1997 – 1999

№ 239-99/финансиран от фонд “Ядрена и радиационна безапасност” между НОЦ и КИАЕМЦ „Методика и средства за физико-техническо качествено осигуряване на лъчелечението с медицински линейни ускорители“ 1999 – 2001;

PHARE № BG / 2000 / IB / EN 01-05 „Радиационна защита и безопасност при медицинско използване на йонизиращи лъчения“ 2002 – 2003;

МААЕ BUL/6/007 Национален проект за техническо сътрудничедство „Клинично приложение на модулирано по интензитет лъчелечение IMRТ“ 2007 – 2009;

Phare BG/06/IB/SO 01 “Укрепване на административните структури за радиационна защита и безопасно използване на йонизиращите лъчения за диагностика и терапия” 2008 – 2009 в хода на който специализира в STUK (Орган по радиационна и ядрена безопасност), Хелзинки – Финландия 2008;

 

НАГРАДИ

2012 г. почетна значка за значим принос и дългогодишна дейност в областта на онкологията

ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕС

Метрология на йонизиращите лъчения; Клинична дозиметрия в лъчелечението; Осигуряване на качеството в лъчелечението и нуклеарната медицина; Дозиметричното планиране, разработване на нови протоколи и тяхната верификация; Лъчезащита при медицинско прилагане на йонизиращите лъчения; Организация на лъчелечението и обучението на медицинските физици у нас.

нагоре