Научно-изследователска и учебна дейност

Научно-изследователска и учебна дейност


ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ КОЛЕГИУМИ ПРЕЗ 2024 г.

Заседанията се провеждат в последния четвъртък на месеца в Аулата на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, от 13:00 часа, с продължителност 45 минути

ДатаСтрукторно звеноТемаДоклад
 29.02.2024

Клиника по лъчелечение и
Клиника по медицинска онкология

 "Въвеждане на изкуствен интелект в планирането на лъчелечението при простатен карцином"

д-р Боряна Генова
М. физик Михаела Ганчева
д-р Цветан Йорданов - специализант по Медицинска онкология

 25.02.2024

Клиника по онкодерматология

 "Съвременна диагностика на кожни тумори. Неинвазивни методи за диагностика и хистопатологична колерация"

д-р Наташа Цекова

 27.06.2024

Клиника по урология

 "Уринни маркери при диагнозата и проследяването на уротелни карциноми"

д-р Методи Тахчиев

 


Заповед за атестиране на академичния състав: (*.pdf)

Доклад и протокол от атестирането: (*.pdf)

Атестационна карта: (*.pdf)


Заповед за вътрешен одит на докторантската програма за периода 2012 - 2016 година: (*.pdf)

Доклад и протокол от одита: (*.pdf)

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ КОЛЕГИУМИ ЗА 2018 ГОДИНА (.pdf)

нагоре